1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Fem ting du bør vite om TV 2-avtalen

Foto: Kulturdepartementet

Staten har nettopp inngått en avtale med TV 2 om å levere allmennkringkastingsinnhold på TV mot at kanalen får dekket nettokostnadene med inntil 135 millioner kroner hvert år de neste fem årene. Medietilsynet skal føre tilsyn med at TV 2 overholder forpliktelsene i avtalen og utbetale kompensasjonen. Her får du fem fakta om avtalen og tilsynets oppgaver.

1. Flertallet på Stortinget ønsket å inngå en avtale om kommersiell allmennkringkasting for å opprettholde mediemangfoldet, sikre en konkurrent til NRK og få riksdekkende nyhetssendinger produsert utenfor Oslo. 26. september 2018 inngikk staten en avtale med TV 2, der kanalen kompenseres med inntil 135 millioner kroner hvert år i fem år for nettokostnadene knyttet til å levere allmennkringkastingsinnhold.

2. Avtalen trer i kraft 1. januar 2019, og varer i fem år fram til 31. desember 2023. For å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget skal TV 2:
- Sende egenproduserte riksdekkende nyhetsprogram med base i den sentrale nyhetsredaksjonen
- Sende norskspråklige program for barn og unge
- Sende førstegangsvisninger av norsk film- og tv-drama

3. TV 2 har i avtalen forpliktet seg til å investere årlige beløp i nyheter, program for barn og unge, samt norsk film- og tv-drama. Avtalen setter videre krav til hvordan det lineære og ikke-lineære allmennkringkastingsinnholdet skal gjøres tilgjengelig. Ifølge avtalen må hovedredaksjonen og nyhetsredaksjonen være lokalisert minst 100 kilometer utenfor Oslo. TV 2 har valgt å lokalisere sin virksomhet i Bergen. Avtalen inneholder også krav om hvordan kompensasjonen skal disponeres og hvordan regnskap og rapportering skal gjennomføres.

4. I avtalen stilles det også en rekke krav til TV 2s programvirksomhet som ikke er en del av allmennkringkastingsoppdraget, og som TV 2 ikke får økonomisk kompensasjon for:
- Programtilbudet skal baseres på prinsippene for allmennkringkasting
- Profilen skal være av allmenn karakter og interesse
- Det skal tilbys programmer for både brede og smale grupper
- Norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 prosent av sendetiden
- Begge de offisielle norske målformene skal benyttes
- Programtilbudet skal ha tematisk og sjangermessig bredde (den tematiske bredden skal bestå av minst fem ulike programkategorier, med en nærmere bestemt hyppighet og omfang)

5. Medietilsynet skal føre årlig tilsyn for å sikre at TV 2 overholder forpliktelsene i avtalen, og utarbeide en årlig rapport om hvordan disse forpliktelsene oppfylles. Medietilsynet skal utbetale kompensasjon etterskuddsvis til TV 2 hvert kvartal. Dersom TV 2 får utbetalt for mye i kompensasjon, skal selskapet enten betale tilbake eller få redusert kompensasjon neste år. Medietilsynet kan gi sanksjoner til TV 2 etter kringkastingsloven dersom forpliktelsene brytes, og i så fall kan kompensasjonen reduseres. Sanksjonsmidlene som kan brukes er advarsel, overtredelsesgebyr (engangsbeløp) og tvangsmulkt (kan gis som engangsbeløp eller som løpende mulkt).

Les mer om avtalen på Kulturdepartementets sider

For mer informasjon, ta kontakt med Nina Bjerke.