1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Mediebudsjett 2019: Øker innovasjonstilskuddet

Mann bruker laptop og mobil. Foto: iStock
Regjeringen foreslår en økning på tre millioner til innovasjonsstøtte. For de øvrige støtteordningene for medier ligger det omtrent på samme nivå som i 2018. Foto: iStock

Regjeringen foreslår en økning på tre millioner i tilskuddet til innovasjon og utvikling for nyhets- og aktualitetsmedier i årets statsbudsjett. – Det er positivt at regjeringen anerkjenner behovet for utvikling og nyvinning i mediebransjen ved å styrke innovasjonsstøtten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Den resterende mediestøtten foreslås videreført på samme nivå som i 2018. Det vil si at produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier foreslås videreført på 313 millioner kroner også i 2019. Tilskuddene til lokale lyd- og bildemedier (19,9 millioner kroner), samiske aviser (28,8 millioner kroner) og distribusjonstilskuddet til avisene i Finnmark (2,2 millioner kroner) videreføres med en liten økning tilsvarende lønns- og prisveksten i 2019-budsjettet.

Viderefører medieforskning

Medietilsynets støtteordning for anvendt medieforskning videreføres i 2019 med 3,8 millioner kroner. Rådet (RAM) skal fordele midler til prosjekter med en klart definert teoretisk og praktisk nytteverdi – og skal medvirke til at resultatene blir gjort lett tilgjengelige. Samtidig blir forskningsprogrammet KULMEDIA, som egentlig skulle avsluttes etter 2018, videreført i en ny femårsperiode. Programmet skal gi forskningsbasert kunnskap om kulturlivet og media gjennom større og mer langsiktige prosjekter. Kulturdepartementet går inn med inntil 16 millioner kroner årlig.

Utsetter fireårig styringssignal

Staten har nettopp inngått en avtale med TV 2 om å levere allmennkringkastingsinnhold på TV mot at kanalen får dekket nettokostnadene med inntil 135 millioner kroner hvert år de neste fem årene. I tråd med denne avtalen, foreslår regjeringen å sette av 135 millioner kroner til kompensasjon til TV2. Kompensasjonen kan kun dekke TV 2s nettokostnader knyttet til allmennkringkastingsoppdraget og en rimelig fortjeneste.

Det planlagte fireårige styringssignalet for NRK som skulle presenteres i statsbudsjettet for 2019 blir utsatt. Styringssignalet skal bidra til økt forutsigbarhet for både NRK og lisensbetalerne, og vil etter planen presenteres i den kommende mediestøttemeldingen. Meldingen er ventet senere i høst.

Momsfritak for tidsskrifter

Regjeringen har som mål å innføre momsfritak fra 1. juli 2019 for elektroniske tidsskrift der det eksisterer en trykt utgave av det samme tidsskriftet. Den elektroniske utgaven må ikke være lik den trykte utgaven. Regjeringen vil komme videre inn på avgrensninger og omfang av fritaket, samt konkrete forslag til lovendringer, i Revidert nasjonalbudsjett 2019.

Du kan lese om statsbudsjettet for 2019 på regjeringens nettsider. Budsjettforslaget til Kulturdepartementet kan du lese her.