1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet støtter ny medieansvarslov

Medietilsynet støtter hovedpunktene i Kulturdepartementets forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte medier. – En ny teknologinøytral medieansvarslov kan bidra til å styrke mediemangfoldet og den kritiske medieforståelsen i befolkningen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I forslaget til ny medieansvarslov, som nå er ute på høring, foreslår Kulturdepartementet å samle bestemmelser knyttet til redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte medier. Lovforslaget er teknologinøytralt og sikrer likebehandling av elektroniske medier, kringkasting og skriftlige medier.

– Medietilsynet mener lovforslaget styrker de redaktørstyrte medienes rolle. Det er viktig i en tid der den uavhengige journalistikken er under press, sier Velsand. Hun understreker at redaksjonell uavhengighet er avgjørende for at mediene skal kunne bidra til en åpen og opplyst offentlig samtale med et mangfold av meninger og perspektiver.

Lettere for mediebrukerne å skille innhold

Medietilsynet støtter Kulturdepartementets forslag om å pålegge redaktøren plikt til å skille brukerskapt innhold, som kommentarfelt og blogginnlegg, fra redaksjonelt innhold.
– Dette vil gjøre det lettere for mediebrukerne å skille innhold basert på subjektive meninger fra uavhengig journalistikk, noe som kan bidra til å styrke den kritiske medieforståelsen i befolkningen, sier Velsand.

Departementet foreslår også at redaktøren skal tydelig opplyse om det brukerskapte innholdet er forhåndsredigert eller ikke, og hvilke andre regler som gjelder for bruk av forumet. Formålet med forslaget er å bygge opp under de presseetiske reglene som finnes i dag, der mange redaktører i elektroniske medier allerede tar ansvar og legger ned mye arbeid i å moderere kommentarfeltene.

Vil beholde særbestemmelse om NRKs uavhengighet

I lovforslaget foreslås det videre å innføre en generell bestemmelse om redaksjonell uavhengighet. Departementet ønsker innspill på om bestemmelsen i kringkastingsloven om at styret i NRK ikke har myndighet i spørsmål knyttet til den løpende programvirksomheten kan oppheves.
– Bestemmelsen synliggjør at NRK som offentlig eid allmennkringkaster med et særskilt samfunnsoppdrag er uavhengig av sine eiere i redaksjonelle spørsmål. Derfor mener Medietilsynet at denne bestemmelsen fra kringkastingsloven bør beholdes, sier Velsand.

Positiv til å innlemme lov om åpenhet

Medietilsynet mener kunnskap om eierforhold er viktig for at mediebrukerne skal være oppmerksomme på hvilke interesser som står bak de ulike medieselskapene. Gjennom dagens lov om åpenhet om eierskap i medier skal Medietilsynet bidra til å skape større åpenhet, oppmerksomhet og kunnskap om eierforholdene i norske medier. Departementet har bedt om innspill til om denne loven bør innlemmes i en ny medieansvarslov.
– Medietilsynet er positiv til at lov om åpenhet om eierskap i mediene innlemmes i den nye loven. Vi mener dette vil bidra til å synliggjøre betydningen av åpenhet og kunnskap om eierforholdene, sier Velsand.

Kulturdepartementets høringsnotat finner du her

For mer informasjon, ta kontakt med Kristine Meek.