1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

NRK og mediestøtte omtales i ny regjeringsplattform

Kvinne ser på tv. Foto: Medietilsynet

Den nye regjeringsplattformen som ble presentert på søndag inneholder ti konkrete punkter om mediepolitikk. Forhold som berøres er NRK, mediestøtten, medieansvarslov, nettnøytralitet og internasjonale medieaktørers forhold til norske konkurransevilkår.

– Plattformen adresserer en rekke viktige områder innenfor mediefeltet. En fremtidsrettet mediepolitikk er avgjørende for å sikre et mediemangfold med høy kvalitet og tilrettelegge for en konkurransedyktig medieindustri, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I regjeringsplattformen står det at regjeringens mediepolitikk skal legge til rette for ytringsfrihet, pressefrihet, informasjonsfrihet, god nyhetsproduksjon over hele landet og en bredt anlagt offentlig samtale i det digitale mediesamfunnet. Mediepolitikken skal stimulere til innovasjon og nyskaping, og samtidig opprettholde den frie pressens tradisjoner og grunnverdier i en ny tid. Regjeringen vil ha en mediestøtte som er forutsigbar, ubyråkratisk og med størst mulig avstand til politiske myndigheter.

Regjeringen vil verne om det åpne nettet, samtidig som personvernhensyn og opphavsrettigheter ivaretas.

Regjeringen vil:

 • Sikre NRK som et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud av høy kvalitet.
 • Arbeide for at NRK i minst mulig grad svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter sine inntekter i markedet.
 • Vurdere tilpasning av NRK-plakaten slik at den ivaretar hensynet til mediemangfold i en digital verden.
 • Opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud.
 • Modernisere mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer, norsk journalistisk innhold, og videreføre innovasjonsordningen for digital medieutvikling.
 • Fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK slik at den er mer fremtidsrettet, sikrer redaksjonell uavhengighet og legitimitet, styrker den sosiale profilen og er enkel og ubyråkratisk. Det skal vurderes å samle all mediestøtte i én ordning.
 • Vurdere om produksjoner der NRK selv eier opphavsretten skal gjøres digitalt tilgjengelig under fribrukslisens.
 • Arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge må forholde seg til norske konkurransevilkår.
 • Fremme en ny lov om medieansvar der kildevernet og redaktøransvaret vurderes.
 • Håndheve prinsippet om nettnøytralitet slik at internett gir like mulighet for alle og bidrar til mediemangfold.

Les hele regjeringsplattformen her.