1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Komité-flertall for regjeringens forslag i mediestøttemeldingen

Mediestøttemeldingen, som behandles i Stortinget 11. juni, får støtte fra flertallet i komiteen. Illustrasjonsfoto Medietilsynet

Flertallet i familie- og kulturkomiteen på Stortinget støtter regjeringens forslag om et nytt mediestøtteråd, og ber regjeringen ta hensyn til Medietilsynets anbefalinger om at lokalradioenes FM-konsesjoner bør forlenges til 2026.

Det er klart etter at komiteen har avgitt sin innstilling. Stortinget behandler mediestøttemeldingen 11. juni.

Senterpartiet går mot mediestøtteråd

Det uavhengige mediestøtterådet får blant ansvar for å fordele midler mellom de ulike støtteordningene, og Medietilsynet blir sekretariat for rådet. Flertallet i komiteen støtter forslaget om å opprette et mediestøtteråd, mens Senterpartiet går imot.

Flertallet i familie- og kulturkomiteen mener det nye rådet bør gjennomgå de ulike aviskategoriene og vurdere endringer i mediestøtten i dialog med bransjen. Flertallet mener også at det bør vurderes å etablere en kompetansepott som en del av mediestøtten.

Ønsker forlengelse for FM-radioene

Medietilsynet anbefalte nylig at lokalradioene bør få sende på FM i fem nye år, fram til 2026. Komiteen anbefaler å ta hensyn til Medietilsynets anbefalinger. Et flertall i komiteen ser dessuten et behov for at Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal håndheve dagens regelverk på en tydelig måte frem til Stortinget har behandlet saken om forlenget FM-konsesjon og forslagene som ligger i Medietilsynets anbefalinger.

Støtter forslag om styringssignal og avvikling av lisensen

Komiteen støtter regjeringens forslag om fireårige styringssignal for NRK og den direkte mediestøtten. Komiteen påpeker imidlertid at fire år er lenge i et mediemarked som er i konstant endring, og foreslår derfor at regjeringen skal vurdere en mediepolitisk redegjørelse for Stortinget midtveis i hver stortingsperiode.

Komiteen slutter seg også til regjeringens forlag om å avvikle lisensen og finansiere NRK over statsbudsjettet. Regjeringen ønsker at deler av innsparingen ved å legge ned lisenskontoret i Mo i Rana i en overgangsperiode skal gå til å styrke mediestøtten, noe flertallet i komiteen slutter seg til.

Ønsker fleksible løsninger for avisdistribusjon

Et flertall i komiteen mener departementet bør få mulighet til å vurdere andre løsninger for avisomdeling enn kun distribusjon av aviser på tirsdag, torsdag og lørdag, slik det fremkommer av forslaget om endringer i postloven. Det samme flertallet oppfordrer Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA) til å gå sammen om å lage en alternativ løsning innenfor de økonomiske rammene som fremgår av forslaget, som det blir opp til regjeringen å vurdere.

Ber regjeringen vurdere en «beredskapsplan» for mediene

Komiteen er opptatt av å sikre en mediepolitikk og finansiering som er mest mulig uavhengig av politiske myndigheter, og å legge til rette for at folk har tilgang til, nyttiggjør seg og kan finne fram til troverdig og relevant medieinnhold.

I den forbindelse ber komiteen regjeringen vurdere å sette i gang et arbeid med en «beredskapsplan» eller «verktøykasse» for bransjen i krisetider.

For pressehenvendelser, ta kontakt med Nina Bjerke.