1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Nytt forslag gir Medietilsynet mulighet til å stanse utenlandsk pengespillreklame

Kvinne ser på TV
Dersom forslaget til Kulturdepartementet blir vedtatt, vil Medietilsynet få mulighet til å pålegge distributører å hindre eller gjøre det vanskeligere å markedsføre pengespill uten tillatelse i Norge. Foto Medietilsynet

Medietilsynet får mulighet til å stanse pengespillreklame fra utlandet dersom Kulturdepartementet får gjennomslag for forslaget om lovendring. Formålet er å unngå at folk med spilleproblemer blir eksponert for slik reklame.

Departementet har i dag sendt et forslag til endring i kringkastingsloven på høring. Forslaget innebærer en ny bestemmelse som gir Medietilsynet mulighet til å pålegge distributører å hindre eller gjøre det vanskeligere å markedsføre pengespill uten tillatelse i Norge.

Dette gjelder markedsføring i sendinger som er rettet mot norske seere både fra fjernsynskanaler og via audiovisuelle bestillingstjenester (tjenester med programmer som kan ses på et tidspunkt seeren selv velger).

Medietilsynet positiv til forslaget

I Norge er det forbudt med pengespillreklame for andre enn dem som har en egen tillatelse. I Norge er det kun Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte private lotteri som har lov til å reklamere for pengespill. Likevel vises det store mengder pengespillreklame på norske skjermer. Kulturdepartementet viser til at det i dag er vanskelig å stanse pengespillreklame som sendes fra utlandet, og at markedsføringen kan få store skadevirkninger for sårbare spillere. Departementet foreslår derfor en ny lovbestemmelse som styrker mulighetene for å håndheve markedsføringsforbudet.

– Medietilsynet ser i utgangspunktet positivt på slik innstramming av lovverket, som gir oss en reell hjemmel til å stoppe markedsføring av pengespill som ikke er tillatt i Norge. Med en slik lovendring får distributørene dessuten en egeninteresse i å be TV-aktørene stanse slik reklame, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet vil vurdere høringsforslaget grundig, og sende et høringssvar innen fristen 17. juni 2019.

Distributører kan ilegges pålegg

Forslaget til lovendring innebærer at det kun er den ulovlige markedsføringen som skal hindres, og ikke tilgangen til selve fjernsynskanalen eller bestillingstjenesten.

Pålegg om å hindre markedsføring av pengespill som ikke er tillatt i Norge kan ilegges den som formidler fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester der den ulovlige markedsføringen skjer (altså distributørleddet).

Forslaget til ny bestemmelse er utformet slik at Medietilsynet «kan» gi pålegg når vilkårene er oppfylt. I tilsynets vurdering av om pålegg skal gis, skal det i hvert enkelt tilfelle vurderes om pålegget vil være uforholdsmessig. I vurderingen kan flere momenter tas i betraktning, blant annet hvor vanskelig det vil være å etterleve pålegget og hvor alvorlige brudd på pengespillovgivningen det er snakk om.

Medietilsynet skal innhente en rådgivende uttalelse fra Lotteritilsynet før vedtak treffes. I uttalelsen skal Lotteritilsynet vurdere om den aktuelle markedsføringen er i strid med pengespillregelverket.

Her kan du lese pressemeldingen og høringsforslaget til Kulturdepartementet

For mer informasjon, ta kontakt med Nina Bjerke.