1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet blir sekretariat for nytt mediestøtteråd

Direktør Mari Velsand i Medietilsynet mener forslaget om et fireårig styringssignal gir mer forutsigbare og stabile rammevilkår for mediebransjen. Regjeringen foreslår også i den nye mediemeldingen at Medietilsynet skal forvalte og utbetale all mediestøtte, det vil si støtten til NRK, TV 2 og den direkte støtten til mediene. Foto Medietilsynet

Medietilsynet blir sekretariat for det uavhengige mediestøtterådet som regjeringen vil etablere fra 2021. Mediestøtterådet skal blant annet fordele midler mellom tilskuddsordningene. – Dette blir en ny og spennende rolle for Medietilsynet, og vi ser fram til å være med på å utvikle støtteordningene til det beste for mediemangfoldet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Forslaget ble lagt fram da kulturministeren presenterte mediestøttemeldingen fredag 29. mars. Rådet skal fastsette regler for mediestøtteordningene, og fordele midlene mellom de ulike tilskuddsordningene som utgjør den direkte mediestøtten med utgangspunkt i overordnede føringer fra Stortinget. Rådet skal også kunne komme med forslag til å opprette eller avvikle tilskuddsordninger.

Rådet skal gi «armlengdes avstand»

Bakgrunnen for forslaget om et uavhengig mediestøtteråd er at regjeringen ønsker å sikre økt «armlengdes avstand» mellom politikerne og støtteordningene for å styrke befolkningens tillit til tilskuddssystemet.

– Som sekretariat for rådet skal Medietilsynet bidra med saksforberedelser, utarbeide det faglige grunnlaget for regelverksendringer og på andre måter legge til rette for rådets arbeid, sier Velsand.

Fireårige styringssignal gir større langsiktighet

I stortingsmeldingen foreslår regjeringen å avvikle NRK-lisensen og flytte finansieringen til statsbudsjettet. Stortinget skal fastsette de økonomiske rammene både for NRK og den direkte mediestøtten gjennom fireårige styringssignaler, slik at Stortinget forplikter seg utover det enkelte budsjettåret. Midlene til NRK, den kommersielle allmennkringkastingsavtalen med TV 2 og øvrige ordninger for den direkte mediestøtten samles hos Medietilsynet, som får ansvar for å utbetale alle tilskuddsordningene.

– Det er positivt med større langsiktighet gjennom fireårige styringssignal både for NRK og mediestøtten til de kommersielle aktørene. Det gir mer forutsigbare og stabile rammevilkår, som igjen kan bidra til å trygge mediemangfoldet i en krevende fase, sier Velsand.

Les hele mediemeldingen fra Kulturdepartementet her

Regjeringen vil øke støtten i en overgangsfase

Den direkte mediestøtten er i år satt til 395 millioner kroner fordelt på ulike tilskuddsordninger. I tillegg kommer kompensasjonen til TV2 som kommersiell allmennkringkaster på inntil 135 millioner kroner.

I den nye mediestøttemeldingen er det foreslått å øke den direkte mediestøtten i en overgangsperiode. Nivået på økningen er foreløpig ikke avklart.
– Medietilsynet er glad for at det legges opp til å øke støttenivået i en krevende omstillingsperiode for mediebransjen. I tillegg er det positivt at det er formulert tydelige og gode mål for mediestøtten i meldingen, som at støtten skal tilrettelegge for lokale medier over hele landet, samfunnsviktig journalistikk, innovasjon og utvikling, sier Velsand.

Et annet forslag i meldingen er å omfordele den direkte mediestøtten, slik at mer støtte skal gå til de små lokalavisene.

Medietilsynet utvikler mediemangfoldsregnskap

Medietilsynet jobber nå med å utvikle et årlig mediemangfoldsregnskap som skal gi en status for bruksmangfold, innholdsmangfold og avsendermangfold i det norske medielandskapet.
– Det norske mediemangfoldet er en viktig forutsetning for demokrati og ytringsfrihet. Medielandskapet endrer seg raskt, og det er viktig å følge utviklingen i mediemangfoldet tett for å kunne fange opp endringer og eventuelt iverksette tiltak, sier Velsand.

Første versjon av mediemangfoldsregnskapet skal etter planen legges fram mot slutten av 2019 og videreutvikles i 2020.
– Vi regner med at data og analyser fra dette arbeidet kommer til å gi nyttig innsikt både til de fireårige styringssignalene og det nye mediestøtterådets arbeid, sier Velsand.

 

Fakta om det nye mediestøtterådet

• Mediestøtterådet skal være et uavhengig råd som fastsetter regler for de ulike mediestøtteordningene og fordeler midler mellom ordningene. Rådet skal også kunne ta initiativ til å etablere nye og legge ned eksisterende ordninger
• Rådet utnevnes for fire år av gangen av Kongen i statsråd, og skal ha fem til sju medlemmer med ulik kompetanse og erfaring
• Medietilsynet blir sekretariat for den nye mediestøtterådet. Tilsynet skal også forvalte de ulike mediestøtteordningene og utbetale all direkte mediestøtte, inkludert midler til NRK
• Mediestøtterådet skal etter planen være på plass i 2021