1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Oppgaver

Oppgaver

Medietilsynets internasjonale arbeid

Hovudoppgåva til Medietilsynet er å fremme demokrati og ytringsfridom ved å styrke mediemangfaldet og den kritiske medieforståinga. Vi arbeider for å sikre norske statsborgarar tilgang på nasjonale og lokale medium med eit variert innhald, på analoge og digitale flater. Vi hjelper også til slik at lesarar, lyttarar og sjåarar har kompetanse til å vurdere truverdet i medieinnhaldet.

Teknologien har endra måten vi tileignar oss informasjon på. Innlegg blir distribuerte på globale plattformer, og sosiale nettverk er for mange den viktigaste inngangen til nyheiter og innhald. Vi er alle blitt innhaldsprodusentar. Dette har gitt fleire høve til å ytre seg, noko som har medverka positivt til ytringsfridommen og det offentlege ordskiftet. Samtidig har sosiale nettverk blitt ein arena for desinformasjon, valmanipulasjon og hatefulle ytringar som kan utgjere ein trussel mot demokratiet, og dette har ført til at EU har etablert ein eigen handlingsplan for demokrati. Sosiale medieplattformer har ein sentral plass i medievanane til nordmenn, og er ei viktig kjelde til nyheiter og anna innhald.  

Europeisk innsats mot desinformasjon 

Kritisk medieforståing og internasjonalt samarbeid er sentralt for å sikre dei positive effektane av teknologien – og for å redusere skadeverknadene. Innsatsen mot desinformasjon skjer på fleire ulike nivå, gjennom lovregulering, EUs kodeks mot desinformasjon i samarbeid med sosiale nettverk og dei etiske retningslinjer til selskapa sjølve.   

For Medietilsynet er det eit viktig prinsipp at statleg innskrenking av ytringsfridommen må vere regulert ved lov, og at plattformselskap som opererer i Noreg, må leggast under demokratisk kontroll.   

Handlingsplanar for demokrati og mediefridom 

Den uavhengige stillinga til media, og rammevilkåra deira, er under press, også i Europa. EU har lansert handlingsplanar for demokrati og mediefridom. To lovforslag om digitale tenester og digitale medium er under behandling, eit arbeid Medietilsynet bidrar aktivt til i samarbeid med medietilsyna i andre land.   

Digital Services Act: Lovforslag om digitale tenester 

Lovforslaget om digitale tenester er ei oppdatering av e-handelsdirektivet frå 2000, og er meint å sikre ein betre konkurranse for digitale varer, tenester og innhald, og styrke tryggleiken for brukarane. Forordninga har som mål å sikre innsyn i korleis dei største «systemiske» selskapa styrer algoritmane for mikromålretting av annonsar og påverknad, i tillegg til innsyn i inntektsstraumane, og dette kan ha positive følgjer for norske medium. Det blir også lagt opp til nasjonale kontaktpunkt som vil sikre ei raskare avklaring i saker mellom statsborgarar og globale plattformselskap. 

Digital Markets Act: Lovforslag om digitale medium  

Lovforslaget om digitale medium regulerer teknologiske plattformer og sosiale nettverk som er så store at dei i realiteten har blitt portvaktarar både til informasjon og konkurranse.  

Forslaga definerer køyrereglar for å operere i EØS-landa og vil gi myndigheitene eit verktøy for å regulere dei største teknologiselskapa, for å fremme konkurranse i EØS og styrke tryggleiken til brukarane.   

Europeiske nettverk 

Medietilsynet deltar i fleire europeiske nettverk og har kontakt med mediemyndigheiter i og utanfor Europa. Vi har eit nært samarbeid med myndigheiter i Norden. Nokre av dei internasjonale nettverka Medietilsynet deltar i: 

European Regulators Group on Audiovisual Media (ERGA)  

ERGA er etablert av EU-kommisjonen og gir blant anna råd om sosiale nettverk, kritisk medieforståing og felles innsats mot desinformasjon, hatefulle ytringar og valmanipulasjon. Medietilsynet deltar i arbeidsgrupper som behandlar lovforslaget om digitale tenester og desinformasjon, i tillegg til å følge opp direktivet for audiovisuelle tenester (AMT).  

European Platform of regulatory authorities (EPRA)  

EPRA er eit nettverk av europeiske medieregulatorar og består av 55 regulatorar frå 47 land. EPRA har ingen bindingar til EU. Målet er å utveksle erfaringar og kompetanse om aktuelle tema på mediefeltet.   

Medietilsynets direktør Mari Velsand har sidan 2019 vore styremedlem i Epra. 

Nordisk møte for kringkasting og mediestøtte  

Mediemyndighetene i dei nordiske landa samarbeider på kringkastings- og mediestøtteområdet gjennom eit årleg møte – og gjennom jamleg kontakt. Formålet er erfaringsutveksling og drøfting om medieregulering.  

I tillegg til desse deltar Medietilsynet i følgjande internasjonale nettverk:  

Europakommisjonens ekspertgruppe om tryggare internett for barn (Safer Internet for Children)   

Europakommisjonens ekspertgruppe om kritisk medieforståing (Media Literacy)  

Europakommisjonens kontaktkomité etter AMT-direktivet  

Kontaktkomiteen skal blant anna medverke til ei effektiv gjennomføring av AMT-direktivet ved å diskutere praktiske problem som oppstår. Oppgåvene og verkemåten følger av AMT-direktivet artikkel 29. Medlemmene i komiteen er representantar for myndigheitene i EU-landa, ofte på departementsnivå. Det norske Kulturdepartementet er representert på møta og kan ved behov ta med ein deltakar frå Medietilsynet.  

Nordisk møte for filmsakkunnige  

Samarbeid mellom filmklassifiseringsmyndigheiter i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Formålet er erfaringsutveksling og drøfting om audiovisuelt innhald og aldersgrenser.  

INSAFE-nettverket (European Network of Awareness Centres promoting safe, responsible use of the Internet and mobile devices to young people)  

Nettverk mellom europeiske Safer Internet-sentre (SIC) med prosjekt som inngår i EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF). 

Europakommisjonens kontaktkomité etter AMT-direktivet  

Nordisk møte for kringkasting og mediestøtte   

ICC (International Classifiers’ Conference)  

PEGIs råd (Pan-European Game Information Council)  

Det utøvande rådet for Det europeiske audiovisuelle observatoriet (Executive Council for the European Audiovisual) 

For spørsmål om det internasjonale arbeidet i Medietilsynet ta kontakt med Audun Aagre.