1. Startsiden
 2. Digitale medier
 3. Skole og undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg

Kildekritikk og falske nyheter

Dette undervisningsopplegget er laget for deg som ønsker å styrke 13–16-åringers kritiske medieforståelse og deres evne til å vurdere innhold i mediene: kildekritikk.

Last ned:

Papiravis.png

Veiledningsguide: Falske nyheter og kritisk medieforståelse

Veiledning skole.png
Opplæringspresentasjon:  Falske nyheter og kritisk medieforståelse

oransje strek 2 smalere.png

Hvem passer opplegget for?

Opplegget er beregnet på ungdom mellom 13 og 16 år. Det kan brukes i skolen eller for eksempel som en del av konfirmantundervisningen.

Blant spørsmålene som stilles og reflekteres rundt er:

 • Hvordan skille fakta fra meninger?
 • Hva kjennetegner såkalte falske nyheter?
 • Hvorfor lager noen slike saker?

Tilknytning til læreplanverket

Kritisk tenkning står sentralt i opplæringslovens formålsparagraf, og er et viktig prinsipp i læreplanverkets overordnede del som gir retning for grunnopplæringen i skolen (2020). Opplegget kan blant annet jobbes med under det tverrfaglige temaet Demokrati og
medborgerskap, og knyttes til for eksempel følgende kompetansemål i samfunnsfag og norsk:

Norsk

7. trinn:

 • Orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster.

10. trinn:

 • Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer.
 • Bruke kilder på en kritisk måte, markere
  sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.
 • Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.

Samfunnsfag

7. trinn:

 • Presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet.
 • Samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn.

10. trinn:

 • Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar,
  einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.
 • Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

Slik får du undervisningsressursen

Opplegget består av en veiledningsguide og en PowerPoint-presentasjon som kan lastes ned og brukes gratis i undervisning.

Opplegget er laget av Medietilsynet, Utdanningsdirekoratet og Faktisk.

Se også kampanjen Stopp. Tenk. Sjekk som skal motvirke spredning av falske nyheter og vise deg hvordan du kan avsløre de.