1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2016

Avslutta forskingsprosjekt

2016_Martin_Engebretsen

Forsker: Martin Engebretsen

Tildelt støtte: 2016

Arbeids-/studiested: Universitetet i Agder

Kontakt: martin.engebretsen@uia.no

Få tak i rapport: martin.engebretsen@uia.no

Sammendrag:

Målet for prosjektet var å kartlegge den rolla som sosiale medier og massemedier hadde for utviklinga og spreiinga av det politiske, sosiale og humanitære engasjementet i samband med den syriske flyktningkrisa i 2015.

Hovudmålet var å etablere eit detaljert og rikt datagrunnlag som utgangspunkt for vidare mediesosiologiske analysar. Eit delmål var også å starte analysar av materialet, omgrepsfeste og teoretisk konseptualisere feltet.
Som spesifisert i prosjektskissa gjennomført eg datainnsamlinga og utvikla eit datasett basert på dette. I tillegg fekk eg innafor rammene av prosjektet gjennomført fleire analysar av materialet. Datagrunnlaget og analysane vart i etterkant vidareutvikla til eit bidrag i ein rapport frå Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor: «Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016» (Fladmoe, Sætrang, Eimhjellen, Steen-Johnsen & Enjolras; 2016): https://www.uib.no/imex-norsk/101127/ivar-eimhjellen-nordmenns-bidrag-i-flyktningsituasjonen-20152016