1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2016

Avslutta forskingsprosjekt

Strengere enn jussen?

En analyse av saker som har blitt behandlet av både Pressens Faglige Utvalg og domstolene

Forsker: Paul Bjerke

Tildelt støtte: 2016

Kontakt: paulb@hivolda.no

Få tak i rapport: https://www.idunn.no/nmt/2018/01/strengere_enn_jussen

Sammendrag:

I denne artikkelen undersøkes påstanden om at presseetikken er strengere enn pressejussen. Dette gjøres ved at det ses nærmere på «dobbeltbehandlingssaker», det vil si saker som er behandlet og avgjort av både det profesjonsetiske organet Pressens Faglige Utvalg og domstolene. Problemstillingen i artikkelen er først om det stemmer at vi har mange eksempler på at mediene felles i PFU og frifinnes i retten, slik at presseetikken kan sies å være generelt strengere enn pressejussen. Etter dette spørres om det på bakgrunn av dobbeltbehandlingssakene i hvert fall er grunnlag for å si at presseetikken er strengere enn jussen på visse områder. Konklusjonen i artikkelen er at dobbeltbehandlingssaker ikke kan brukes som argument for at presseetikken generelt er strengere enn jussen, men at sakene gir støtte for en konklusjon om at presseetikken er strengere enn jussen på visse områder. Disse områdene er kildekritikk og kildekontroll, samtidig imøtegåelse, identifisering av straffedømte personer, avtaler om sitatsjekk og ansvar for nettdebatter.