1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2016

Avslutta forskingsprosjekt

Kjønnede fremstillinger og handlingsrom i dataspill

Student: Trond Aasland

Tildelt støtte: 2016

Studiested: NTNU

Kontakt: trondaa@stud.ntnu.no

Lenke til masteroppgaven: https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2410638

Sammendrag:

Denne oppgaven forsøker å følge opp tidligere studier som har vist store skjevheter innen kjønnsrepresentasjon i dataspill, og at mediet forbindes sterkt med menn og maskulinitet. I senere år har stadig flere undersøkelser vist at spillere er en sammensatt og kompleks gruppe, og at nærmere 50% av aktive spillere er kvinner, som strider mot disse konnotasjonene. Oppgaven vil undersøke hvorvidt dette fremdeles er tilfelle, og hvordan ulike karakterer fremstilles gjennom analyse av karakterer, fremstillinger og handlingsrom i et bredt utvalg av nyere dataspill. Oppgaven baserer seg på Laura Mulveys og Judith Butlers teorier om kjønn, fremstillinger og kjønnsfremføring, og argumenterer for at innholdsanalyse av spill på denne måten er et verdifullt tilskudd til feltet. I analysene ses tendenser til at representasjon av kjønn og ikke-heteronormative s eksualiteter fremdeles er svært liten, men enkelte utviklere ser ut til å ville bøte på dette.