1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning

Avslutta forskingsprosjekt

Når digitale medier invaderer livet: Mediebruk, selvhjelp og reguleringsbehov

Forsker: Trine Syvertsen og Faltin Karlsen

Tildelt støtte: 2018

Arbeids-/studiested: Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Kontakt:

Få tak i rapport:

Sammendrag:

Hovedformålet med prosjektet har vært å analysere hvordan økt medietilgjengelighet håndteres med spesiell vekt på strategier for mediekontroll og egenregulering. Internasjonalt har begrepet «digital detox» blitt en samlebetegnelse på skjermfrie perioder og aktiviteter. Prosjektet har undersøkt norske mediebrukere og organisasjoner og trukket paralleller til tilsvarende fenomener i andre land. Prosjektets overordnet problemstilling har vært: I hvilken grad kan informasjonsoverflod og medieforstyrrelser betraktes som et samfunnsmessig problemområde, og hvordan tematiseres normer og verdier knyttet til allestedsnærværende medier blant brukere og samfunnsborgere?

I forbindelse med prosjektet er har mer enn 60 personer bidratt med data gjennom fokusgrupper, kvalitative intervjuer og deltakende observasjon. Prosjektet har også analysert nettsider og dokumenter.

Prosjektet samarbeider med MeCin-prosjektet ved UiB (Hallvard Moe og Brita Ytre-Arne). Jørgen Bolling har vært vitenskapelig assistent.

Resultatene er publisert i vitenskapelige bøker og artikler og flere publikasjoner er planlagt. Prosjektet har også være formidlet i medieoppslag og foredrag.