1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2019

Avslutta forskingsprosjekt

Gratis manipulasjon? En kvalitativ undersøkelse av unge spilleres bruk av Fortnite

Student: John Eirik Anfinsen

Tildelt støtte: 2019

Studiested: Universitetet i Bergen

Kontakt: john.anfinsen@outlook.com

Få tak i rapport: http://bora.uib.no/handle/1956/19960

Sammendrag:

Denne oppgaven presenterer en kvalitativ studie av spilleres opplevelse og forståelse av Fortnite og systemene som er sentrale for spillets inntjeningsmodell. Studien er viktig, fordi spillindustrien i dag utgjør et stort kommersielt
marked og utviklere kan, gjennom systemdesign, få innflytelse over spillere. Dette er følgelig problematisk når
spillere er barn og unge. Dette er en sårbar gruppe som potensielt sett ikke har forutsetninger for å ha et reflektert
forhold til slik systemdesign. Oppgaven avdekker at sosial spilling var hovedmotivasjon informantene hadde for å
spille Fortnite. Spillet ble forstått som en positiv sosial aktivitet som gjorde det mulig å oppleve et bredt register av følelser. Oppgaven viser at systemene i Fortnite har en grad av innflytelse på informantene, men at det er noen
begrensninger. Eksempelvis ved at spillere har en grad av definisjonsmakt knyttet til tolkning av systemer i spillet.
Oppgaven argumenterer for at spillere ønsker å bruke penger på virtuelle goder fordi verdien til disse godene knyttes til sosiale aspekter i Fortnite, samtidig som de har liten bevissthet om at disse sosiale aspektene er en del av
inntjeningsmodellen i Fortnite.