1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Kunngjøring av mulighet for å søke om anleggskonsesjon for lokalradio på DAB i Oslo, Asker og Bærum

Anleggskonsesjon: Du kan nå søke konsesjon for å bygge ut anlegg for DAB-sendinger i Oslo, Asker og Bærum. Foto Medietilsynet

Medietilsynet har mottatt søknad om anleggskonsesjon for digital lokalradio i Lokalradioblokka region 2 (Oslo, Asker og Bærum). Interessenter som ønsker å sende inn konkurrerende søknad må gjøre det innen 22. november 2019.

Hvis det kommer inn flere søknader vil tildelingen kunne bli avgjort ved auksjon. Dersom Medietilsynet ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen vil anleggskonsesjonen kunne bli tildelt søker. Konsesjonen varer til 31.12.2031. 

Søknadsveiledning og vilkår

Søknad om anleggskonsesjon skal være skriftlig. Om det brukes e-post, må vedleggene skannes og legges ved som PDF-filer. Søknaden må inneholde informasjon om:

  • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
  • Egenerklæring med beskrivelse av relevant teknisk kompetanse til opprettelse og drift av senderanlegg
  • Firmaattest

Søknaden må være undertegnet av den eller de som har fullmakt til å binde selskapet i henhold til firmaattesten. Søknadsfrist er 22. november.

Søknaden merkes med «Anleggskonsesjon – Lokalradioblokka» og sendes til post@medietilsynet.no, eller:

Medietilsynet Att: Lokalradioblokka, Nygata 4, 1607 Fredrikstad  

For å kunne benytte konsesjonen til distribusjon av kringkasting er det, i tillegg til anleggskonsesjon, et krav om frekvenstillatelse. Søknad sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 

Dersom søknader inneholder forretningshemmeligheter skal disse opplysningene unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil etter en nærmere vurdering kunne unntas offentlighet. Dersomsøker mener det er grunnlag for å unnta opplysningerfra offentlighet, ber Medietilsynet om at søker gjør oss oppmerksom på dette. 

Se nærmere beskrivelse av tildelingsmåte og søknadsprosedyre for anleggskonsesjoner på vårt nettsted.

For mer informasjon, ta kontakt med Nina Bjerke