1. Startsiden
  2. Tv, film og radio

Radio

Her finner du det du trenger å vite om start og drift av radio i Norge.

Ulike typer radio trenger ulike typer tillatelser – og det følger plikter med. Dette er regulert i kringkastingsloven og forskrift. 

Starte radio på DAB

For å sende radio på DAB trengs en innholdskonsesjon. Dette gjelder for både riksdekkende radio og lokalradio. For å drive senderanlegg for DAB trengs anleggskonsesjon og frekvenstillatelse. For å få innholdskonsesjon må du ta kontakt med anleggskonsesjonæren der du vil sende for å inngå en leieavtale. Deretter sender du søknad til Medietilsynet.

Anleggskonsesjon og frekvenstillatelse gis samlet etter en felles kunngjøring fra Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Starte radio på internett, kabel eller satelitt

Skal du drive radiosendinger på kabel, satelitt eller internett i Norge trenger du bare å registrere deg. 

For å bli registrert kringkaster må du ha en bruker på Min side. Etter du har fått en bruker kan du logge deg inn og registrere deg som kringkaster
Husk å oppdatere informasjonen din ved endringer.

Starte radio på FM

I 2017 gikk all riksradio over til digitale sendinger på DAB+, og det er kun lokalradio som kan sende på FM-nettet. Som hovedregel vil nye konsesjoner på FM kunne bli tildelt i områder som står uten et lokalradiotilbud eller der det står ledig sendenettkapasitet som er avsatt til en bestemt radiotype.

Under Oversikt over konsesjonærer og ledige sendernett for radio finnes en oversikt over ledige sendernett på lokalradio på FM i Norge. Medietilsynet behandler denne oversikten som en kunngjøring av ledige konsesjoner, og vil direktetildele konsesjoner til søkere etter "først til mølla"-prinsippet.

Har du én eller flere konsesjoner til lokalradio på FM og ønsker å fortsette etter 2021, trenger du ikke å foreta deg noe.   

Medietilsynet vil i løpet av høsten forlenge FM-konsesjonen din slik at den varer ut 2026. Hvis du har frekvenstillatelse vil Nkom gi ny tillatelse etter ekomlovens regler når Medietilsynet har gitt konsesjon. 

Dersom du vet at du ikke skal ha forlengelse etter 31. desember 2021, så  

Det følger plikter med en tillatelse til å sende lokalradio på FM. 

Her finner du oversikt over disse pliktene - som gjelder blant annet sendetid, senderanlegg og redaktøransvar.

Utover dette må konsesjonæren oppgi de opplysningene Medietilsynet ber om for å kunne utføre sine oppgaver.

Plikter for drift av FM-lokalradio

Du skal alltid opplyse lytterne om hvem som sender og hvem som er ansvarlig redaktør ved sendingens begynnelse og slutt. Dersom du sender døgnet rundt, skal du opplyse om dette minimum to ganger per døgn.

Du skal sende melding til Medietilsynet om oppstart av sendinger når du tar konsesjonen i bruk. Du må starte sendinger innen seks måneder etter at du har fått konsesjon. Hvis du ikke har tatt i bruk konsesjonen innen seks måneder, mister du den.

Du har ansvar for å oppdatere Medietilsynet om alle endringer som for eksempel ny adresse, ny redaktør, endringer i styret, endring av stasjonsnavn o.l. Dette gjør du enklest via Min side.

Når du deler senderanlegg med flere andre lokalradioer, skal dere bli enige om fordeling av sendetid. Medietilsynet behandler ikke tvister om sendetidsfordeling.

Når sendetiden er fordelt, eller det er gjort endringer i fordelingen, skal dette rapporteres inn til Medietilsynet snarest mulig.

Når du deler senderanlegg med flere andre lokalradioer, skal dere inngå skriftlig avtale om bruken av anlegget og om vederlag for bruken. Dette er en privatrettslig avtale mellom dere som aktører. Den trenger ikke å oversendes til Medietilsynet.

Du skal innen 1. april hvert år sende årsmelding til Medietilsynet om lokalradiovirksomheten i foregående år.

Du skal oppbevare opptak av alle program i minst to måneder. Hvis Medietilsynet ber om opptak av programmer, er du pliktig å utlevere disse.

Overføring av innholds- og anleggskonsesjon

Overføring av konsesjon til lokalradio må godkjennes av Medietilsynet. Dette gjelder både for overføring av innholds- og anleggskonsesjon.

Overføring av aksjer eller eierandeler som gir kontroll over selskapet, likestilles med konsesjonsoverføring og må også godkjennes av Medietilsynet.

Krav til søknad om overføring av innholds- og anleggskonsesjon

Navn, kontaktinformasjon og organisasjonsnummer for begge selskap.

Dokumentasjon for at det er inngått en bindende avtale mellom partene om overføringen (f.eks. kopi av intensjonsavtale). Av dokumentasjonen må det også fremgå en bekreftelse fra det overtakende selskap på at dette påtar seg forpliktelsene som følger av konsesjonen.

Det overtakende selskaps vedtekter.

Ved overføring av aksjer eller eierandeler må det opplyses om ny aksjesammensetning og eiere. Det må videre opplyses om overføringen innebærer endring av konsesjonærselskapets navn eller organisasjonsnummer.

Særlige krav til nisjeradioer i slukkeområdene

Nisjeradioer som befinner seg i et slukkeområde kan kun hente 135 000 kroner i reklame- og sponseinntekter, alternativt 40 prosent av radioens samlede inntekter i det aktuelle driftsåret.

Nisjeradioer som skal fortsette på FM i slukkeområdene har vilkår i forlengelsesvedtakene med forbud mot sam- og videresending.

Med sam- og videresending menes samtidig og uendret kringkasting av innhold mellom to eller flere aktører. Bakgrunnen for forbudet er et ønske om å hindre "omgåing ved at kommersielle aktørar kjøper sendetid frå nisjekonsesjonærane".

Medietilsynet kan gi dispensasjon fra forbudet i særskilte tilfeller.* En dispensasjon vil være tidsavgrenset, og det må søkes på nytt når dispensasjonen har utløpt. Det vil normalt ikke bli gitt dispensasjon for et samarbeid mellom en nisjeradio og en kommersiell lokalradio.

*Hvis det blir gitt dispensasjon er det likevel viktig at nisjeradioen overholder inntekts- og utbyttebegrensningene de er pålagt.

Hvordan søke dispensasjon fra sam- og videresendingsforbudet

Søknaden sendes elektronisk til  

Søknaden må være signert av en som kan forplikte selskapet, altså den som har signaturfullmakt/prokura på firmaattesten eller i henhold til firmaets vedtekter.

Hvis det er inngått en avtale om samsending mellom to nisjeradioer i hvert sitt slukkeområde må begge søke om dispensasjon. Er en avtale om samsending eller videresending inngått mellom en nisjeradio i et slukkeområde og en lokalradio utenfor slukkeområdet, er det nisjeradioen i slukkeområdet som må søke.

Krav til søknad om dispensasjon sam- og videresendingsforbudet

Søknaden må være individuell.

Det aktuelle sam- eller videresendingsprosjektet må beskrives. Dette inkluderer varigheten av prosjektet og hvilke aktører som har inngått avtalen om prosjektet.

Det må komme frem i hvilke konsesjonsområder aktørene har innholdskonsesjon, og om aktørene har en kommersiell konsesjon (24/7 eller allmenn) eller en nisjekonsesjon.

Siste tilgjengelige årsregnskap* må være vedlagt. Dette gjelder for begge aktører, med spesifiserte poster for hhv. inntekter aktørene henter fra reklame, sponsorater og bingo per konsesjonsforhold. 

*Hvis aktøren ikke er regnskapspliktig må disse postene opplyses på en annen måte.