1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Styringsdokumenter

Styringsdokumenter

Tildelingsbrev

Det årlege tildelingsbrevet frå Kulturdepartementet legg økonomiske rammer og fastset mål og spesielle oppgåver og leveransar for det komande året.

Medietilsynet skal, innanfor dei måla, rammar og ressursar som til eikvar tid er fastsette av departementet, arbeid for å nå måla for den statlege mediepolitikken.

Tildelingsbrev for Medietilsynet 2022