1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Film og kino

Film og kino

Plikter for kinoar og filmfestivalar

Kinoar skal informere publikum om aldersgrensene, ha rutinar for alderskontroll og plassere trailerar og reklamefilmar slik at dei passar med hovudfilmen. Kinoane kan også sette opp tilrettelagde babykino som er unnateke frå aldersgrensene.

Informasjon om aldersgrenser og rutinar for kontroll

Publikum skal vite aldersgrensa før dei kjøper billettar. Aldersgrensa må derfor vere godt synleg på kinoen, i avisannonsar, publikasjonar, på kinoen sine nettsider og på sosiale medium.

Kinoane skal lage rutinar for alderskontroll. Dette er noko Medietilsynet kan krevje å få ved eventuell kontroll. Alderskontrollane må også gjennomførast ved visning av filmane.

Vaksne har moglegheit til å ta med barn som er yngre enn aldersgrensa som er sett på kinofilmen. Vaksenpersonen må då minst vere fylte 18 år og fått lov av foreldra til å ta med barnet på kino. Dette blir kalla "ledsagerregelen":

  • Alle barn kan gå på film med ei 6-årsgrense når dei er saman med føresette eller med eit vakse følgje som har fått løyve frå foreldre.
  • For aldersgrensene 9, 12 og 15 kan du ta med barn som er inntil tre år yngre.
  • 18-årsgrensa er absolutt. Det vil seie at alle må vere 18 år for å kunne sjå filmen.

Tilpasse reklame og trailerar

Det er ikkje eit krav om at det skal vere aldersgrense på reklame og trailerar, men kinoane har plikt til å tilpasse desse til aldersgrensa på filmen som blir vist. Til dømes om aldersgrensa på hovudfilmen er 6 år, må innhaldet i trailerar eller reklamefilmar som visast før filmen, ha eit innhald som tilsvarer 6 år eller lågare, aldri høgare.

Babykino

Foreldre eller andre føresette kan ta med barn under eitt år på kino når det er særskilt tilrettelagt for det, såkalla babykino. Dette gjeld sjølv om filmen som blir vist har ei høgare aldersgrense enn "tillatt for alle". Medietilsynet anbefaler følgjande retningslinjer ved babykinovisingar:

  • Kinoen bør tilretteleggje slik at barnet er i nærleiken av ein omsorgsperson så det er moglegheit for å vareta behova til barnet.
  • Filmen som blir vist bør ikkje innehalde verkemiddel som kan verke sterkt inn på barnet, eller uroe omsorgspersonen.
  • Lyden bør vere dempa.
  • Kinosalen bør vere noko opplyst.

Filmfestivalar

Alle filmar som blir viste på filmfestivalar skal ha ei aldersgrense, så lenge dei ikkje går inn under ei av unnatakskategoriane.

Dersom filmen er vurdert av Medietilsynet etter 1. juli 2015, må denne aldersgrensa brukast. Dersom filmen ikkje har gått på kino før må bildeprogramdistributør setje aldersgrensa sjølv. Dette gjeld også dersom filmen har ei aldersgrense som er sett før 1. juli 2015.

Aldersgrensene skal bli sette etter same retningslinjer som Medietilsynet sjølv bruker.

Filmfestivalar kan også ha ei fast aldersgrense for å kunne delta på festivalen, slik at alle filmar som blir viste under festivalen får same aldersgrense som sjølve festivalen.

Retningslinjer: Aldersklassifisering av bildeprogram

Visningsstaden (for eksempel kinoen) har ansvar for å informere publikum om aldersgrensa før dei kjøper billettar, og lage rutinar for alderskontroll før visinga.

Miniatyr - lovtekst.png Du finn regelverket for film og kino her - eller gå direkte til Bildeprogramloven kapittel 1–3