1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Tv og bestillingstjenester

Tv og bestillingstjenester

Store sportshendingar på tv

Regjeringa har vedteke ei liste over hendingar som er av vesentleg betyding for samfunnet. Reglane er gitte for å sikre at slike hendingar kan sjåast av flest mogeleg. Vederlagsfrie kanalar skal derfor ha ei moglegheit til å kjøpe rettane til hendingane, som omfattar dei største meisterskapa i sport.

OL web.jpg

For å vere vederlagsfri må kanalen tilbyast tv-sjåarane utan anna avgift enn grunnpakkeavgift og offentleg finansiering av NRK.

Reglane inneber i praksis at tv-kanalar som ikkje oppfyller krava om å vere vederlagsfrie og ha tilstrekkeleg dekning, på førespurnad må leggje til rette for at andre tv-kanalar, som fyller vilkåra, kan sende hendinga. For å ha tilstrekkeleg dekning må 90 prosent av den norske befolkninga ha moglegheit for å få inn kanalen. Dekningskravet er teknologinøytralt og gjeld uavhengig av om ein mottek fjernsynssignal gjennom kabel, internett, satellitt med vidare. Dekninga blir berekna ved å legge saman alle nett fjernsynskanalen nyttar for å distribuere fjernsynssignala til hendinga.

Norske kringkastarar som kjøper einerettar til heile eller delar av hendingar som finst på lista, må rapportere dette til Medietilsynet. Dette gjeld også norske kringkastarar som kjøper einerettar til hendingar på lister i andre EØS-land.

Følgande hendingar står på den norske lista, og med mindre noko anna er spesifisert omfattar lista alle greiner og øvingar i ein meisterskap – både for kvinner og menn:

OL – sommar- og vinterleikane

EM og VM i fotball for menn  inkluderte kvalifiseringskampar med norsk medverknad

EM og VM i handball for kvinner

Cupfinalen i fotball for menn

VM på ski i nordiske greiner

VM i alpint

Holmenkollen FIS World Cup Nordic

VM i skiskyting

Om Vinter-OL i 2022

Dei største OL-øvingane sedde med norske auge blir sende direkte på TVNorge under vinter-OL i Beijing, som startar 5. februar. Det gjeld blant anna langrenn, kombinert, skiskyting, hopp og alpint. Sjåarar kan få tilgang til alle øvingane på Discovery+ ved å registrere seg som brukar.

Nokre øvingar blir også viste på Eurosport Norge. I tillegg blir alle øvingane viste på strøymetenesta Discovery+. Sjå heile sendeskjemaet til Discovery her.

Discovery opplyser at nye brukarar får gratis tilgang under heile OL.

Norske reklamereglar gjeld berre for TVNorge. TVNorge er etablert i Noreg og må derfor følgje norske reklamereglar.
Det inneber at det ikkje kan visast meir enn 12 minutt reklame per time og at reklameavbrot ikkje skal plasserast slik at det i for stor grad går ut over sjåaropplevinga.

Dei norske reklamereglane gjeld altså for sendingane på TVNorge, men ikkje på Eurosport Norge eller Discovery+.

Reklamen kan ifølgje dei norske reglane blir sende på delt skjerm i hendingar som blir sendt utan opphald. Det betyr at skjermen blir delt i to når reklameinnslaget kjem, slik at reklame og programinnhald blir viste samtidig. Ser du for eksempel på femmila, kan du framleis sjå sendinga mens reklamen blir vist. Reklamedelen av skjermen skal vere merka tydeleg, slik at det ikkje er tvil om kva som inngår i reklameblokka og kva som er den ordinære sendinga.

Dersom sendingane er sponsa, skal det opplysast om dette. Det skjer normalt ved at det blir vist sponsorplakatar før og etter sendingane, og i samband med reklameavbrot.

Les meir om dei norske reglane for tv-reklame

oransje strek 2 smalere.png

Relaterte sakar:

2022:

Ingen brot på reklamereglane i sendingane under årets vinter-OL

Norske OL-favoritter sendes direkte på TVNorge

2021:

OL-sendingene kan vises både på internett og tradisjonell tv