1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Støtte til lokalkringkasting

Tilskottsordninga har som hovudmål å bidra til mediemangfald, ytringsfridom og å styrke den demokratiske funksjonen dei lokala lyd- og biletmedia har i samfunnet.

Eit sterkt lokalt radio- og tv-tilbod styrker mediemangfaldet, og støtteordninga skal bidra til å oppretthalde dette tilbodet.

Den digitale overgangen er krevjande for lokalradioar med små ressursar, og det er framleis eit stort behov for å støtte overgangen til digitale sendingar.

Medietilsynet administrerer og saksbehandlar støtteordninga ved å motta søknader, kartlegg kven som kvalifiserer til å motta støtte og vedtek kven som skal få støtte og kor mykje kvar enkelt søkjer skal få.

Søknader om tilskott blir lagt fram for Fagutvalget for tilskott til lokale lyd- og bildemedium. Utvalet gir innstilling til Medietilsynet som fattar endeleg vedtak.

 

oransje strek 2 smalere.png

Tidligere nyhetssaker om tilskudd for lokale lyd- og bildemedier

2021: 

Medietilsynet har fordelt støtte til lokalkringkasting: Halvparten går til å digitalisere lokalradio  

2020: 

Medietilsynet fordeler over 20 millioner kroner til lokale radio- og tv-kanaler 

Over 20 millioner kroner til lokalkringkasting 

Kulturdepartementet foreslår regelendring: Lokalradioer kan få økt driftsstøtte til digitalisering