1. Startsiden
  2. Skjemaer

Medietilsynet forvalter ulike støtteordninger for å oppnå et mangfoldig medietilbud over hele landet. Støtteordningene gjelder både aviser, nettaviser, lokalkringkasting og ordninger for innovasjon og utvikling.

Her finner du informasjon og søknadsskjema for samtlige ordninger. 

info Produksjonstilskudd til aviser
Mediestøtte
Søk her
x
Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier skal bidra til et mangfold og nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet.

Tilskuddet er rettet mot økonomisk vanskeligstilte medier, og medier med små opplag. Tilskuddsordningen er plattformnøytral og likestiller papiraviser og nettaviser.

Disse mediene kan motta støtte: arrow

Tilskudd etter denne forskriften gis bare til nyhets- og aktualitetsmedium som:

Har som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten. Tilskudd gis ikke til medium som har som hovedformål å drive med reklame eller markedsføring. Tilskudd gis heller ikke til medium som hovedsaklig er rettet mot medlemmer eller ansatte i bestemte organisasjoner, foreninger eller selskap.

Inneholder et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Tilskudd gis ikke til medium som inneholder en overvekt av annonser. Tilskudd gis heller ikke til medium som i all hovedsak inneholder stoff om ett eller noen få samfunnsområder, eller som i hovedsak inneholder stoff vinklet ut fra en spesiell faglig, politisk, ideologisk, religiøs eller etnisk bakgrunn.

Har en ansvarlig redaktør med status som svarer til bestemmelsene i Redaktørplakaten.

Tar reell betaling for nyhets-, aktualitets- og debattstoff og annonser etter en offentlig tilgjengelig prisliste.

Selger minst halvparten av sitt godkjente netto opplag gjennom abonnement. Produktet solgt i løssalg skal være identisk med produkt solgt i abonnement.

Vilkårene ovenfor må ha vært oppfylt i minst ett kalenderår før tilskudd ytes. 

For å motta produksjonstilskudd må en rekke vilkår være oppfylt. Du finner alle disse i Forskrift om produksjonstilskudd

Søknadsfrist og tildeling arrow

Søknad om produksjonstilskudd for 2021 åpnet 28. januar, og søknadsfrist var 25. mars 2021. Søknad skjer via digitalt skjema på Min side. Søknadsperiode er omtrentlig samme hvert år. 

Behandlingsperiode er 25. mars 2021 – oktober / november 2021. Tilskuddsutvalget lager en innstilling for Medietilsynet. Tildeling offentliggøres når behandlingen er ferdig. Les mer om tilskuddsutvalget her

Klage på vedtak:

Du kan klage på Medietilsynets vedtak. Klagefrist er 3 uker fra vedtakstidspunkt. Klage sendes til

Veiledning og regelverk arrow
Søk her
info Innovasjons- og utviklingstilskudd
Mediestøtte
Søk her
x
Tilskuddsordningen skal fremme mediemangfold og en opplyst offentlig samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling hos nyhets- og aktualitetsmedier.

Denne støtteordningen skal oppmuntre media til innovasjon og utvikling, både redaksjonelt og i innhold. Innovasjons- og utviklingsarbeid i små, lokale nyhets- og aktualitetsmedium prioriteres når midlene blir fordelt.

Disse mediene kan motta støtte arrow

Disse mediene kan søke innovasjonstilskudd:

Nyhets- og aktualitetsmedier som har som hovedformål å produsere journalistikk og formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til befolkningen. Medium som hovedsakelig driver med reklame eller markedsføring, eller som er rettet mot medlemmer eller tilsatte i bestemte foreninger/selskap, kan ikke få tilskudd.

Mediet må videre inneholde et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Tilskudd blir ikke gitt til medium som hovedsakelig består av annonser, innhold om ett eller noen få samfunnsområder eller som i hovedsak inneholder stoff vinklet ut fra en spesiell faglig, politisk, ideologisk, religiøs eller etnisk bakgrunn.

Mediet må ha en ansvarlig redaktør med status som svarer til paragrafene i Redaktørplakaten

Søknadsfrist og tildeling arrow

Søknad sendes via Min side og neste søknadsperiode åpner 5. november 2021, med søknadsfrist 15. desember 2021Støtten tildeles en gang i året.  

Alle som søker, kan vente svar på søknaden i løpet av mars 202(avvik kan skje) 

Medietilsynet behandler søknaden og fatter vedtak etter innstilling fra Fagutvalget for innovasjon- og utviklingstilskudd 

Søknaden blir vurdert etter faglige og økonomiske kriterier. Støtten blir fastsatt etter en skjønnsmessig vurdering av hva som er et rimelig bidrag fra staten. Offentlig støtte kan ikke overstige 40 prosent av prosjektkostnadene. For prosjekter som retter seg mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier kan offentlig støtte utgjøre inntil 50 prosent av prosjektkostnadene. 

Klage på vedtak:

Det er mulig å klage på vedtaket. Før du sender inn en eventuell klage, kan du be om en utvidet begrunnelse for avgjørelsen. Dersom du vil klage, må klagen sendes inn til senest tre uker etter at du mottok den utvidete begrunnelsen fra oss. 

Klagen behandles av Medietilsynet. Opprettholder vi vår avgjørelse, sendes klagen til Medieklagenemnda for endelig avgjørelse.  

Veiledning og regelverk arrow
Søk her
info Støtte til samiske aviser
Mediestøtte
Søk her
x
Tilskottet til samiske aviser og samisk språklege avissider skal legge til rette for demokratisk debatt, meiningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet.
Desse mediene kan søke om støtte arrow

Samiske aviser:

Med samiske aviser meiner ein nyheits- og aktualitetsmedier som har den samiske befolkninga som hovudmålgruppe. Avisa må utkomme regelmessig med minst 48 utgaver per år og ha et gjennomsnittlig opplag på minst 750.

Tilskotet til samiske aviser er ikkje plattformnøytralt. Nettutgåver av dei samiske avisene tel derfor ikkje med når ein skal rekne ut tilskotet til samiskspråklege sider.

Geografisk dekning:

Aviser som blir utgitt i eller har stor dekning innanfor dei lule- eller sørsamiske kjerneområda, og som publiserer eigenprodusert nyheits- og aktualitetsstoff på lule- eller sørsamisk.

Søknadsfrist og tildeling arrow

Søknadsfrist: 10. juni 2021. Ordninga tildelast ein gong i året, og søknadsfrist er omtrentlig lik kvart år.

Behandlingsperiode: 10. juni 2021 – 15. november 2021 (avvik kan skje).

Tildeling: 15. november 2021 (avvik kan skje)

Klagefrist: 3 veker frå vedtaksdato. Send klage til

Rettleiing og regelverk arrow
Søk her
info Støtte til lokalkringkasting
Mediestøtte
Søk her
x
Lokalkringkastere kan årlig søke støtte til digitalisering, programproduksjoner og utviklingstiltak.
Disse kringkasterne kan motta støtte arrow

Lokalkringkastingskonsesjonærer og registrerte kringkastere som hovedsakelig tilbyr innhold for et lokalt publikum, kan søke om støtte. I tillegg er det en søknadskategori for nasjonale bransjeorganisasjoner for lokale lyd- og bildemedier og en for anleggskonsesjonærer i digitale lokalradionett.

Type støtte som kan tildeles:

  • Tilskudd til investering og drift for digitalisering av lokalradio
  • Prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner
  • Prosjekttilskudd til kompetansehevende tiltak
  • Prosjekttilskudd til utviklingsprosjekt
  • Driftstilskudd til nasjonale bransjeorganisasjoner for lokale lyd- og bildemedier
  • Driftstilskudd til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper
Søknadsfrist og tildeling arrow

Neste søknadsfrist er 2. desember 2021. Søknadsskjema åpner 15. oktober. Støtten tildeles en gang i året.

Alle som søker, kan vente svar på søknaden innen 31. mars.

Medietilsynet tar endelig avgjørelse om søknaden etter innstilling fra et eget fagutvalg for ordningen.

Søknaden blir vurdert etter faglige og økonomiske kriterier og støtten blir tildelt som et rundsumstilskudd, fastsatt etter en skjønnsmessig vurdering av hva som er et rimelig bidrag fra staten. Det er krav om minimum 20 prosent egenfinansiering av prosjektet.

Klageadgang:

Det er mulig å klage på tildelingen. Før du sender inn en eventuell klage, kan du be om en utvidet begrunnelse for avgjørelsen. Dersom du vil klage, må klagen sendes inn senest tre uker etter at du mottok den utvidete begrunnelsen fra oss.

Klagen behandles av Medietilsynet. Opprettholder vi vår avgjørelse, sendes klagen til Medieklagenemnda for endelig avgjørelse. Klage sendes til

Veiledning og regelverk arrow

Medietilsynet har utarbeidet en egen veiledning om å søke støtte fra ordningen, se  

Veiledning for søknad om tilskudd for lokale lyd- og bildemedier for tilskuddsåret 2022. 

Veiledningen gir nærmere opplysninger om formålene det kan søkes støtte til og krav som stilles til søknaden 

Vi oppfordrer alle som skal søke om støtte om å lese veiledningen nøye 

Retningslinjer for revisor i forbindelse med rapportering

Har du spørsmål til tilskuddsordningen, ta kontakt på

 Regelverk

Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven) 

Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier 

Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven). 

Søk her