1. Startsiden
  2. Skjemaer

Medietilsynet forvalter ulike støtteordninger for å oppnå et mangfoldig medietilbud over hele landet. Støtteordningene gjelder både aviser, nettaviser, lokalkringkasting og ordninger for innovasjon og utvikling.

Her finner du informasjon og søknadsskjema for samtlige ordninger. 

info Produksjonstilskudd til aviser
Mediestøtte
Søk her
x
Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier skal bidra til et mangfold og nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet.

Tilskuddet er rettet mot økonomisk vanskeligstilte medier, og medier med små opplag. Tilskuddsordningen er plattformnøytral og likestiller papiraviser og nettaviser.

Hvem kan søke? arrow

Tilskudd etter denne forskriften gis bare til nyhets- og aktualitetsmedium som:

Har som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten. Tilskudd gis ikke til medium som har som hovedformål å drive med reklame eller markedsføring. Tilskudd gis heller ikke til medium som hovedsaklig er rettet mot medlemmer eller ansatte i bestemte organisasjoner, foreninger eller selskap.

Inneholder et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Tilskudd gis ikke til medium som inneholder en overvekt av annonser. Tilskudd gis heller ikke til medium som i all hovedsak inneholder stoff om ett eller noen få samfunnsområder, eller som i hovedsak inneholder stoff vinklet ut fra en spesiell faglig, politisk, ideologisk, religiøs eller etnisk bakgrunn.

Har en ansvarlig redaktør med status som svarer til bestemmelsene i Redaktørplakaten.

Tar reell betaling for nyhets-, aktualitets- og debattstoff og annonser etter en offentlig tilgjengelig prisliste.

Selger minst halvparten av sitt godkjente netto opplag gjennom abonnement. Produktet solgt i løssalg skal være identisk med produkt solgt i abonnement.

Vilkårene ovenfor må ha vært oppfylt i minst ett kalenderår før tilskudd ytes. 

For å motta produksjonstilskudd må en rekke vilkår være oppfylt. Du finner alle disse i Forskrift om produksjonstilskudd.

Søknadsfrist og tildeling arrow

Søknad om produksjonstilskudd for 2021 åpnet 28. januar, og søknadsfrist var 25. mars 2021. Søknad skjer via digitalt skjema på Min side. Søknadsperiode er omtrentlig samme hvert år. 

Behandlingsperiode er 25. mars 2021 – oktober/november 2021. Tildeling offentliggøres når behandlingen er ferdig. 

Klage på vedtak:

Du kan klage på Medietilsynets vedtak. Klagefrist er 3 uker fra vedtakstidspunkt.

Veiledning og regelverk arrow

Skal avisa søke om produksjonstilkott for første gang, ber Medietilsynet om å bli orientert om dette via e-post til     

Om avisa ikkje har tenkt å søke om tilskott for 2022, ber Medietilsynet om å bli orienterte om det så snart som mogleg via e-post til   

Søknad via «Min side»  

Søknadar skal sendast via «Min side» – Medietilsynets digitale sjølvbeteningsportal. 

Medietilsynet må ha oppdatert kontaktinformasjon for at saksbehandlinga skal gå rett føre seg. Om avisa skal søke om produksjonstilskott og du ikkje allereie har tilgang til «Min side» må du sende følgande informasjon til   

Organisasjonsnummer på avisa/publikasjonen  

Namn og e-post til person som skal fylle ut søknaden  

E-post, namn og revisorføretak til revisor 

Det er ikkje mogleg å logge inn på «Min side» før Medietilsynet har registrert deg som brukar og du har fått invitasjon på e-post. Dette gjeld òg dersom den personen som skal fylle ut søknad om produksjonstilskott er ein annan enn den som søkte om produksjonstilskott i fjor, eller om den som skal fylle ut søknaden, har fått ny e-post-adresse.

Berekning av produksjonstilskottet  

Ramma for produksjonstilskottet er 369,5 millionar kroner for 2021, ein auke på over elleve millionar frå 2020.  

Utbetaling og bruk av produksjonstilskottet  

Produksjonstilskottet til nyheits- og aktualitetsmedium blir utbetalt forskottsvis per kvartal. Fastsettinga av storleiken på det kvartalsvise forskottet baserer seg i hovudsak på kva avisa fekk i samla produksjonstilskott året før tilskottsåret.

Medietilsynet overførte første kvartalsvise forskott på produksjonstilskottet for 2021 i januar og andre forskudd i april. Forskotta for tredje kvartal i år blir utbetalte i juli. Fjerde utbetaling og endeleg oppgjer skjer normalt i oktober/november, etter at tilskottssatsane for 2021 er fastsette av Kulturdepartementet. Eventuelt for mykje utbetalt forskott blir kravd tilbakebetalt. Aviser som i 2020 fekk vedtak om avkorting av tilskott etter forskrifta får justert utbetalt forskott i 2021 i tråd med storleiken på avkortinga.  

Prognose for produksjonstilskott kommande år

Medietilsynet tar sikte på å gi ei prognose før sommaren for kor stort tilskottet til det enkelte medium kan forventast å bli neste år. Prognosa blir kunngjort på Medietilsynet sine nettsider. Du kan følge alle pressemeldingar og saker frå Medietilsynet ved å abonnere på våre nyheiter.

Vilkår for utbetaling av utbytte  

Selskap som får produksjonstilskott kan utbetale utbytte etter reglane i forskrifta. Gjennomsnittleg effektiv årsrente i 2019 på statsobligasjonar med ti års løpetid var 1,49 prosent. Utbetalt utbytte i 2020 kan dermed ikkje overstige 3,49 prosent av eigenkapitalen til medieselskapet. Les meir om utbetaling av utbytte i «Rettleiing om utbytte som er tillate for medium som får produksjonstilskott» lenger ned på sida.

Nye retningslinjer for innhaldsvurderingar og kontrollar av publikasjonar  

Medietilsynet har utarbeidd nye retningslinjer for innhaldsvurderingar som beskriv krava til formål og innhald i forskrift om produksjonstilskott til nyheits- og aktualitetsmedium. Retningslinjene gjeld for vurdering av nye aviser som søker om produksjonstilskott. Framover kjem Medietilsynet også med visse mellomrom til å gjere ein tilsvarande vurdering for publikasjonar som allereie er innanfor ordninga for å sikre at dei framleis innfrir krava.  

Les meir om innhaldsvurderingar i «Retningslinjer for innholdsvurdering, Produksjonstilskudd» lenger ned på sida.

Andre vilkår  

Utdeling av stønad og utbetaling av forskott føreset at avisa kjem ut og at tilskottet blir nytta til å gi ut avis. Riksrevisjonen, Kulturdepartementet og Medietilsynet kan iverksette kontroll med at midlane blir nytta etter vilkåra. Overførte midlar som ikkje blir brukte etter vilkåra eller blir ståande ubrukte, skal betalast tilbake. 

Regelverk/retningslinjer for ordningen: 

Om søknadsprosessen: 

Øvrige nyttige lenker: 

Søk her
info Innovasjons- og utviklingstilskudd
Mediestøtte
Søk her
x
Tilskuddsordningen skal fremme mediemangfold og en opplyst offentlig samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling hos nyhets- og aktualitetsmedier.

Denne støtteordningen skal oppmuntre media til innovasjon og utvikling, både redaksjonelt og i innhold. Innovasjons- og utviklingsarbeid i små, lokale nyhets- og aktualitetsmedium prioriteres når midlene blir fordelt.

Hvem kan søke? arrow

Disse mediene kan søke innovasjonstilskudd:

Nyhets- og aktualitetsmedier som har som hovedformål å produsere journalistikk og formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til befolkningen. Medium som hovedsakelig driver med reklame eller markedsføring, eller som er rettet mot medlemmer eller tilsatte i bestemte foreninger/selskap, kan ikke få tilskudd.

Mediet må videre inneholde et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Tilskudd blir ikke gitt til medium som hovedsakelig består av annonser, innhold om ett eller noen få samfunnsområder eller som i hovedsak inneholder stoff vinklet ut fra en spesiell faglig, politisk, ideologisk, religiøs eller etnisk bakgrunn.

Mediet må ha en ansvarlig redaktør med status som svarer til paragrafene i Redaktørplakaten.

Du kan søke om tilskott til innovasjons- og utviklingsprosjekt for å:

  • utvikle redaksjonelt innhold
  • utvikle eller implementere nye løsninger for produksjon, publisering, spredning eller konsum av redaksjonelt innhold
  • forprosjekt

Digitalisering og omstilling:

I samband med endringer i postloven har regjeringen i en overgangsperiode økt innovasjons- og utviklingstilskuddet med ti millioner kroner for å bidra til digitalisering. Ordningen er rettet mot aviser som særlig blir rammet av endringene med færre postomdelingsdager.

I fordelingen av midler vil Medietilsynet prioritere:

Lokale samarbeidstiltak som gjør at midlene kommer flest mulig til nytte.

Tiltak som gjør at avisene blir mindre avhengige av papir (utvikler metoder for å nå brukerne på digitale måter).

Prosjekt fra aviser som har en stor del av økonomien knyttet til papirutgivelser og som har en stor del av papiropplaget distribuert utenfor tett befolkete områder.

Tjenester rettet mot personer med funksjonsnedsettelser:

Visjonen til regjeringen er et samfunn der alle menneska kan delta og ha mulighet til å bidra i samfunnet. Politikken for mennesker med funksjonsnedsettelser skal bygge på likestilling og likeverd, selvstyre, medvirkning, deltakelse og inkludering. Inkludering og likestilling av personer med funksjonsnedsettelser er en forutsetning for et bærekraftig velferdssamfunn og for at den enkelte skal kunne leve ett fritt og selvstendig liv. Medietilsynet vil prioritere prosjekt som er retta mot tjenester for personer med funksjonsnedsettelser.

Prosjekt retta mot særlige grupper som innvandrere og språklige minoriteter:

For tilskuddsåret 2022 vil innovasjonsordningen i større grad rette seg mot særlige grupper som innvandrere og språklige minoriteter.

Vurderingskriterium for prosjekt:

Prosjekt som utviklar redaksjonelt innhald eller utviklar/implementerer nye løysingar for produksjon, publisering, spreiing eller konsum av redaksjonelt innhald, kan motta tilskott.

Prosjekt som kan vise til innhaldsretta innovasjon framfor reine redaksjonelle kapasitetsaukar, tekniske oppgraderingar eller kjøp av utstyr, stiller sterkare i utveljingsprosessen.

Ofte er verksemda avhengig av eksterne kjelder og ressursar for å kunne innovere. Prosjekt som søker etter stønadsmidlar for å kjøpe tenester og komponentar til å realisere innovasjon eller utvikling, kan derfor kvalifisere til å motta stønad.

Prosjekt med mål om å oppnå små, stegvise innovasjonar (eller søknader med eit slikt innovasjonspotensial) kan vere like aktuelle som søknader med eit radikalt innovasjonspotensial. Eit prosjekt med moglegheit til å oppnå små, stegvise innovasjonar må likevel klart kunne skiljast frå prosjekt knytt til rein drift og omlegging av verksemda.

Fleire nyheits- og aktualitetsmedium kan gå saman om å søke tilskott til fellesprosjekt, og den som søker kan samarbeide med aktørar utanfor bransjen for å realisere prosjektet.

Forprosjekt for utvikling av innovasjons- og utviklingsprosjekt kan også få stønad.

Søknadsfrist og tildeling arrow

Søknadsfristen er 10. januar i 2022 (avvik kan skje)Støtten tildeles en gang i året.  

Alle som søker, kan vente svar på søknaden innen 10. mars 2022 (avvik kan skje) 

Medietilsynet behandler søknaden og fatter vedtak etter innstilling fra et eget fagutvalg for ordningen. 

Søknaden blir vurdert etter faglige og økonomiske kriterier. Støtten blir fastsatt etter en skjønnsmessig vurdering av hva som er et rimelig bidrag fra staten. Offentlig støtte kan ikke overstige 40 prosent av prosjektkostnadene. For prosjekter som retter seg mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier kan offentlig støtte utgjøre inntil 50 prosent av prosjektkostnadene. 

Klage på vedtak:

Det er mulig å klage på vedtaket. Før du sender inn en eventuell klage, kan du be om en utvidet begrunnelse for avgjørelsen. Dersom du vil klage, må klagen sendes inn senest tre uker etter at du mottok den utvidete begrunnelsen fra oss. 

Klagen behandles av Medietilsynet. Opprettholder vi vår avgjørelse, sendes klagen til Medieklagenemnda for endelig avgjørelse.  

Veiledning og regelverk arrow
Søk her
info Støtte til samiske aviser
Mediestøtte
Søk her
x
Tilskottet til samiske aviser og samisk språklege avissider skal legge til rette for demokratisk debatt, meiningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet.

Det gis støtte til nyheits- og aktualitetsmedier som har den samiske befolkninga  som hovudmålgruppe. 

Mange samar kan ikkje lese dei samiske skriftspråka, og er avhengige av å få nyheiter om den samiske befolkninga på norsk.

Derfor kan også norskspråklege aviser med den samiske befolkninga som hovudmålgruppe få støtte. Det gis også støtte til aviser som blir utgitt i eller har stor dekning innanfor dei lule- eller sørsamiske kjerneområda, og som publiserer eigenprodusert nyheits- og aktualitetsstoff på lule- eller sørsamisk. 

Kven kan søke om støtte? arrow

Samiske aviser:

Med samiske aviser meiner ein nyheits- og aktualitetsmedier som har den samiske befolkninga som hovudmålgruppe. Avisa må utkomme regelmessig med minst 48 utgaver per år og ha et gjennomsnittlig opplag på minst 750.

Geografisk dekning:

Aviser som blir utgitt i eller har stor dekning innanfor dei lule- eller sørsamiske kjerneområda, og som publiserer eigenprodusert nyheits- og aktualitetsstoff på lule- eller sørsamisk.

Søknadsfrist og tildeling arrow

Søknadsfrist: 10. juni 2021. Ordninga tildelast ein gong i året, og søknadsfrist er omtrentlig lik kvart år.

Behandlingsperiode: 10. juni 2021 – 15. november 2021 (avvik kan skje).

Tildeling: 15. november 2021 (avvik kan skje)

Klagefrist: 3 veker frå vedtaksdato.

Rettleiing og regelverk arrow

Inntil fire prosent av summen skal støtte innhald som er produsert på lule- eller sørsamisk. Resten av midlane skal fordelast mellom eit grunntilskott og eit variabelt tilskott. Grunntilskottet (82,5 prosent av løyvinga) skal fordelast med like beløp per utgåve på aviser som oppfyller grunnvilkåret om å ha den samiske befolkninga som hovudmålgruppe. Resten – 17,5 prosent – skal fordelast på grunnlag av talet på utgivingar multiplisert med talet på produserte sider samisk tekst.  

Tilskotet til samiske aviser er ikkje plattformnøytralt. Nettutgåver av dei samiske avisene tel derfor ikkje med når ein skal rekne ut tilskotet til samiskspråklege sider.

Tilknytt regelverk

Forskrift om tilskudd til samiske aviser

Søk her
info Støtte til lokalkringkasting
Mediestøtte
Søk her
x
Lokalkringkastere kan årlig søke støtte til digitalisering, programproduksjoner og utviklingstiltak.

Hovedmålet med ordningen er å bidra til mediemangfold, ytringsfrihet og å stimulere til kvalitetsorienterte og livskraftige lokale kringkastingsmedier. En viktig målsetting med ordningen er å bidra til digitalisering av lokalradio i Norge, og derfor er om lag halvparten av midlene øremerket dette formålet. Programproduksjoner og utviklingstiltak i lokalkringkastingsmedier gis også støtte fra ordningen. Prosjekt som stimulerer til bruk av norsk musikk, prioriteres.

Hvem kan søke? arrow

Lokalkringkastingskonsesjonærer og registrerte kringkastere som hovedsakelig tilbyr innhold for et lokalt publikum, kan søke om støtte. I tillegg er det en søknadskategori for nasjonale bransjeorganisasjoner for lokale lyd- og bildemedier og en for anleggskonsesjonærer i digitale lokalradionett.

Type støtte som kan tildeles:

  • Tilskudd til investering og drift for digitalisering av lokalradio
  • Prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner
  • Prosjekttilskudd til kompetansehevende tiltak
  • Prosjekttilskudd til utviklingsprosjekt
  • Driftstilskudd til nasjonale bransjeorganisasjoner for lokale lyd- og bildemedier
  • Driftstilskudd til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper
Søknadsfrist og tildeling arrow

Søknadsfristen er vanligvis 20. november i året før tilskuddsåret. Støtten tildeles en gang i året.

Alle som søker, kan vente svar på søknaden innen 31. mars.

Medietilsynet tar endelig avgjørelse om søknaden etter innstilling fra et eget fagutvalg for ordningen. (LENKE)

Søknaden blir vurdert etter faglige og økonomiske kriterier og støtten blir tildelt som et rundsumstilskudd, fastsatt etter en skjønnsmessig vurdering av hva som er et rimelig bidrag fra staten. Det er krav om minimum 20 prosent egenfinansiering av prosjektet.

Klageadgang:

Det er mulig å klage på tildelingen. Før du sender inn en eventuell klage, kan du be om en utvidet begrunnelse for avgjørelsen. Dersom du vil klage, må klagen sendes inn senest tre uker etter at du mottok den utvidete begrunnelsen fra oss.

Klagen behandles av Medietilsynet. Opprettholder vi vår avgjørelse, sendes klagen til Medieklagenemnda for endelig avgjørelse.

Veiledning og regelverk arrow

Medietilsynet har utarbeidet en egen veiledning om å søke støtte fra ordningen, se  

Veiledning for 2021. 

Veiledningen gir nærmere opplysninger om formålene det kan søkes støtte til og krav som stilles til søknaden 

Vi oppfordrer alle som skal søke om støtte om å lese veiledningen nøye 

Har du spørsmål til tilskuddsordningen, ta kontakt med  

 Regelverk

Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven) 

Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier 

Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven). 

Søk her