1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Film og kino

Film og kino

Visning av film i skole, barnehage eller fritidsklubb

Hvilke regler gjelder når du skal vise film for barn på skolen, barnehagen eller fritidsklubben? Medietilsynet forklarer.

Når du skal vise film i skolen, må du følge reglene om aldersgrenser. Dette betyr at hvis filmen har høyere aldersgrense enn alderen til barna må skolen følge ledsagerregelen, og ha samtykke fra foreldrene for å kunne vise filmen.

Aldersgrensen skal følges

Bildeprogramloven skal beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Loven gjelder blant annet for visning av film ved det som kalles «allmenn sammenkomst».

Reglene om visning av film ved allmenn sammenkomst gjelder også for skoleklasser, barnehager, SFO, fritidsklubber og liknende. Skolen må følge aldersgrensen for filmen, og alle barn som ser filmen skal i utgangspunktet ha nådd aldersgrensen som er satt.

Slik fungerer aldersgrensene for film og programmer

Aldersgrensene i Norge er A (Tillatt for alle), 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år. Selv om hovedregelen er at aldersgrensen på filmen skal følges, åpner loven for at barn kan gis adgang til framvisning med ett trinn høyere aldersgrense enn barnets alder tilsier, hvis de er i følge med foresatte eller andre i foresattes sted. Dette kalles ledsagerregelen og følger av bildeprogramloven § 11.

Sammen med foresatte kan altså et barn som har fylt 9 år se en film med 12-årsgrense, og alle barn kan se en film med 6-årsgrense i følge med foresatte. 18-årsgrensen er likevel absolutt.

Aldersgrenser på programmer og filmer hos NRK og andre norske tv- og strømmetjenester er satt etter Medietilsynets retningslinjer og brukes på samme måte. 

Skoler må hente inn foreldresamtykke for barn som er yngre enn aldersgrensen

Når barn ser film i skolen, på skolekino, i forbindelse med SFO eller i barnehagen, anses barnet for å se filmen alene uten ledsager. Dette gjelder selv om det er voksne lærere, assistenter, pedagoger eller lignende til stede under visning. Hvis skolen ønsker å vise en film med høyere aldersgrense, må de derfor innhente samtykke fra foreldrene. Hvis foreldrene gir et slikt samtykke, vil læreren opptre på vegne av foreldrene som ledsager for barnet.

Det er viktig at foreldrene på forhånd får god informasjon om hva slags film skolen ønsker å vise barna, slik at de har et godt grunnlag for å eventuelt kunne gi et slik samtykke.

Aldersgrensene settes ut fra skadelighet

Aldersgrenser i Norge settes ut fra en vurdering av om innholdet kan være skadelig for barn og unge i ulike aldersgrupper. Dette kan du lese mer om her.

Videre er det viktig å huske på at aldersgrensene ikke sier noe om en film er egnet for eller passer for barn i denne aldersgruppen. Aldersgrensen sier heller ikke noe om hvem som er filmens målgruppe. En film som er tillatt for alle trenger derfor ikke nødvendigvis å passe eller egne seg for barn under en viss alder.

Hvis skolen planlegger å vise en film med høyere aldersgrense enn barnas alder, er det derfor viktig at skolen setter seg godt inn i filmen på forhånd, og at de vurderer sine elever og deres antatte tålegrenser opp mot filmens aldersgrense. Det kan også være lurt å forberede elevene på hva slags film de skal se.

Filmer fra Netflix eller andre strømmetjenester med andre aldersgrenser

Netflix og andre strømmetjenester har veiledende aldersgrenser som ikke er satt etter den norske bildeprogramloven. Her må lærere/voksne selv gjøre en vurdering med utgangspunkt i aldersgrensene som strømmetjenesten har satt. Også her bør ledsagerregelen følges, og be foreldre om samtykke når aldersgrensen er høyere enn barnas alder. Hvis filmene og programmene hos strømmetjenestene tidligere er vurdert av Medietilsynet, er det disse som gjelder. Du kan gjøre søk i Filmdatabasen for å se om filmen er vurdert av Medietilsynet.

I 2015 ble det nye aldersgrenser i Norge da den nye bildeprogramloven kom. Hvis dere vil vise filmer på dvd/Blu-ray som er fra før 1. juli 2015 kan de gamle aldersgrensene brukes.  

Klarering av rettigheter

Visning av film i den ordinære klasseromsundervisningen anses som «privat». Det vil derfor være adgang for lærere til å vise en film for en hel klasse dersom dette er en del av den ordinære klasseromsundervisningen. Hvis filmen vises i forbindelse med undervisning av større grupper eller flere klasser, vil slik bruk normalt måtte klareres med rettighetshaver (distributør av filmen eller programmet).