1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Rapporter
  4. Webrapporter

Webrapporter

Allmennkringkastingsrapport for NRK 2020

NRK er en offentlig finansiert allmennkringkaster, og skal sikre at hele befolkningen har tilgang på et bredt medietilbud med god kvalitet. Medietilsynet kontrollerer årlig at NRK oppfyller sitt samfunnsoppdrag.​

NRKs oppdrag og finansiering

NRK har helt siden etableringen i 1933 vært finansiert gjennom kringkastingsavgiften, en avgift knyttet til å ha et apparat som kan motta kringkasting. Fra 1. januar 2020 finansieres NRK direkte over statsbudsjettet. NRKs oppdrag skiller seg fra andre kringkastere, og i NRK-plakaten og  NRKs vedtekter beskrives rammene og samfunnsoppdraget.

Veiledning skole.pngTilsynsresultater 2020

Medietilsynet vurderer at NRK i det store og hele oppfylte samfunnsoppdraget i 2020. 

oransje strek 2 smalere.png

Av rundt 50 krav i NRKs allmennkringkastingsoppdrag var det bare ett som ikke ble oppfylt: NRK leverte ikke 25 prosent nynorsk på alle plattformene sine. 

Under koronapandemien omstilte NRK seg raskt for å dekke befolkningens økte informasjonsbehov, og utvidet blant annet nyhetssendingene og dekket koronapandemien gjennom debatt og undersøkende journalistikk. 

NRK tok også et særlig ansvar for barns rett til å ytre seg og få informasjon under koronapandemien.  

Tilsynsrapporten for 2020 peker på tre områder der Medietilsynet mener det bør vurderes om kravene til NRK skal endres: 

Om prosentkravet til norsk musikk skal utvides til å gjelde flere av NRKs radiokanaler.

Konkretisere krav om journalistisk behandling av musikk og kultur.   

Konkretisere NRKs ansvar for å ha et særskilt tilbud for nasjonale minoriteter.

oransje strek 2 smalere.png

Medietilsynet vil løfte disse temaene i utredningen om hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet og hvordan NRKs virksomhet virker inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet. Utredningen legges frem for Kulturdepartementet høsten 2021.

 

NRKs oppdrag er justert og utvidet flere ganger de siste årene, senest i desember 2019, da NRK fikk et særskilt ansvar for å dekke tematiske og geografiske blindsoner.

NRK er et statlig eid aksjeselskap, der Kulturdepartementet er generalforsamling og velger NRKs styre. Fra og med 2023 skal Stortinget fastsette langsiktige økonomiske rammer for NRK gjennom et fireårig styringssignal, som bestemmer nivået på den årlige bevilgningen over statsbudsjettet.

oransje strek 2 smalere.png

Nettavis.pngNRK i koronaåret 2020

NRK har et særskilt beredskapsansvar, og i forbindelse med pandemihåndteringen ble NRKs kriseinformasjonsansvar definert av myndighetene som en kritisk samfunnsfunksjon. 

Under koronapandemien omstilte NRK seg raskt for å dekke befolkningens økte informasjonsbehov, og utvidet blant annet nyhetssendingene og dekket pandemien gjennom debatt og undersøkende journalistikk.  

NRK styrket det norske mediemangfoldet ved å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget i 2020. Oppdraget er utformet for å sikre et bredt og kvalitativt godt tilbud, som skal være tilgjengelig for hele befolkningen.  

NRK tok også andre grep for å fylle fellesarenafunksjonen med større kultur- og underholdningskonsepter, som Maskorama og Koronakonserter,
der Kringkastingsorkesteret (KORK) og en rekke kjente norske artister sørget for musikalsk underholdning.
 

Information icon 100x100 .pngNRK hadde 27,3 prosent nynorsk på tv i 2020, en økning fra 25,6 prosent i 2019. Andelen nynorsk ble verken nådd på radio eller nett i 2020. Etter en økning på nett fra 2018 til 2019 var det i 2020 en nedgang til 17 prosent. På radio falt andelen nynorsk fra 25,9 prosent i 2019 til 22,4 prosent i 2020.

Medietilsynet forutsetter at NRK gjennomfører systematiske tiltak som resulterer i reelle positive utslag for ivaretakelsen av kravet om minst 25 prosent nynorsk på alle plattformer i 2021.  

oransje strek 2 smalere.png

Foto.pngBidrag til det norske mediemangfoldet  

NRK bidrar til det norske mediemangfoldet både regionalt og nasjonalt, blant annet gjennom en rekke ulike tiltak og samarbeid med andre medieaktører. NRK har i 2020 lagt til rette for å ivareta det nye kravet om å dekke tematiske og geografiske blindsoner. Fremover må NRK redegjøre for hvilke blindsoner som er identifisert og hvordan NRK gjennom konkrete tiltak bidrar til å dekke disse, slik at mediemangfoldet styrkes totalt sett. 

For å kartlegge eksterne forventninger har NRK i 2020 møtt mediehus, interesseorganisasjoner, forskere, utdanningsinstitusjoner, konsernledere og enkeltredaktører. Ifølge NRK peker følgende tre områder seg tydelig ut når det gjelder ønsker fra eksterne aktører: bistand til kvalitet, bistand til kompetanse og større tilgang til NRKs arkiver.  

NRKs hovedprosjekt i 2020 knyttet til bistand til kvalitet er kalt «Den store folkevandringa». Prosjektet blir gjennomført i valgåret 2021, og er et journalistisk samarbeidsprosjekt mellom NRK og Landslaget for lokalaviser (LLA), 99 lokale og regionale mediehus og Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) i Bergen. 

Rundt 35 lokal- og regionaviser benyttet NRKs Brennpunkts gravejournalistiske materiale om klimautviklingen i hver enkelt norsk kommune 80 år frem i tid. 

Under koronapandemien inngikk NRK, på forespørsel fra Norsk Lokalradioforbund, et samarbeid med lokalradioer som ga tilgang til NRK P1s nyhetsbulletiner hver time, i tillegg til lyd fra nasjonale pressekonferanser med påfølgende distriktsnyheter. 

oransje strek 2 smalere.png

Dialog.pngInformasjon som fremmer aktiv deltakelse i samfunnsdebatten 

NRKs oppdrag inneholder flere krav som skal sikre at NRK gir løpende oppdatert og fordypende informasjon som er relevant for den offentlige debatten i et velfungerende demokrati. 

NRKs allmennkringkasterregnskap for 2020 viser at NRK har et bredt nyhets- og aktualitetstilbud, og en rekke debattprogrammer og faste programmer som forklarer nyhetsbildet og setter det i en større sammenheng.

Denne funksjonen har ikke minst vist seg viktig under koronapandemien, hvor en stor majoritet i befolkningen har vendt seg til NRK for å bli informert. Samtidig viser undersøkelser at befolkningen har høy tillit til NRK. 

NRK Nyheter produserer løpende nyhetsdekning på radio, tv og nett. NRK har i tillegg en egen nyhetskanal på radio: NRK Nyheter. Det lineære nyhetstilbudet på radio og tv er tilgjengelig digitalt gjennom NRK Radio og NRK TV, og nyheter blir også publisert gjennom sosiale medier. NRK produserer egne nyhetsprogram for ulike aldersgrupper, blant annet Supernytt for barn, og N17 og P3Nyheter for unge. I 2020 ble NRK Nyheter lansert på plattformen Snapchat Discover, hvor det blir publisert daglige utgaver rettet mot et publikum som vanligvis ikke besøker NRKs tradisjonelle kanaler.  

NRK har et bredt nyhets- og aktualitetstilbud og programmer med undersøkende journalistikk som bidrar til innsikt, refleksjon og kunnskap. 

NRKs utenriksredaksjon besto i 2020 av
ti korrespondenter og 18 utenriksjournalister.
 

Urix ble flyttet fra NRK2 til NRK1 for å treffe et større og bredere publikum. Seeroppslutningen økte fra 81 000 til 237 000 seere. 

NRK Skole tilbyr innhold tilrettelagt for skoleverket. Innhold produsert i hele NRK blir bearbeidet og koblet til konkrete læringsmål i skolens læreplanverk. NRK Skole produserer også eget innhold og har rundt 10 000 klipp tilgjengelig som bidrar til undervisningen på de fleste trinn og fag. 

oransje strek 2 smalere.png

Mobil.pngHøy kvalitet, mangfold og nyskaping  

NRKs samlede tilbud hadde høy kvalitet og en stor bredde i tematikk og sjangere i 2020. NRK hadde et solid innholdstilbud som kilde til innsikt, refleksjon, opplevelse og kunnskap. 

NRK gjør rede for et systematisk arbeid med å nå alle målgrupper, og viser til at NRK skal tilby et felleskap for alle, uavhengig av alder, kjønn, geografi, tilhørighet og ferdigheter. NRKs kanaler på tv og radio utfyller hverandre med de brede kanalene NRK1 og NRK P1, de fordypende og kunnskapsorienterte kanalene NRK 2 og NRK P2 og barne- og ungdomstilbudet i NRK Super/NRK 3. I tillegg har NRK en rekke digitale radiokanaler med ulik profil og et omfattende tilbud på nett og mobil.  

Podkast er et satsingsområde for NRK, der målet er å lage nyskapende innhold og nå nye lyttergrupper med underholdning, dokumentar, fiksjon, historiefortelling og nyheter. 

NRK oppfyller kravet om å stimulere til kunnskap, forståelse og bruk av andre medieplattformer blant brukere i alle aldre. 

Av hensyn til den eldre delen av publikum har for eksempel P1+ gjester som kan forklare hvor man finner godt innhold og hvordan man bruker nye tjenester. 

NRK har et bredt og løpende oppdatert tilbud av tjenester og spill på nett som stimulerer til interaktiv deltakelse. 

NRK Super har egne quizer og spill som egner seg for målgruppen til nrksuper.no og bruker Svar-o-meter-appen til å invitere barn til å svare på spørsmål. 

NRK bruker quizformatet både til læring og underholdning, for eksempel om språk, geografi, natur, musikk, film, litteratur og sport, og viser til at quizene engasjerer publikum. 

oransje strek 2 smalere.png

Radio.pngNRK i distriktene 

NRK hadde et godt lokalt tilbud som er produsert og tar utgangspunkt i distriktene. Bred lokal forankring i distriktsdekningen og tilbudet til ulike minoritetsgrupper speiler ulike sider av den norske virkeligheten, både geografisk og kulturelt. NRK oppfyller også kravet om å være til stede i alle fylker. 

NRK har daglige regionale sendinger på tv og radio og regionale nettsider på nrk.no med innhold for nett og mobil. 

Fra 1970 og frem til i dag har NRKs distriktskontorstruktur fulgt fylkesinndelingen i Norge. Fra 2020 følger strukturen den nye fylkesinndelingen med én organisatorisk enhet i hvert fylke med ansvar for de ulike lokaliseringene. I Oslo og Viken har NRK valgt en felles organisatorisk enhet for de to fylkene. 

NRK har daglige regionale sendinger på tv og radio og regionale nettsider på nrk.no med innhold for nett og mobil. 

I 2020 har distriktsdivisjonen utviklet egne journalistiske miljøer for fordypende og undersøkende journalistikk i hver av de fire regionene Nord, Midt, Vest og Sørøst. 

oransje strek 2 smalere.png

Barn jente.pngNRK har daglige programmer for barn 

NRK Super hadde i 2020 daglige lineære sendinger fra kl. 06.30 til 19.30 for barn opp til tolv år. NRK oppfyller kravene om å fremme barns rett til ytringsfrihet og informasjon.

NRK har daglige norskspråklige programmer for barn under tolv år og jevnlige norskspråklige programmer for unge. 

Nyhetsprogrammet Supernytt ble utvidet fra fem til sju sendinger i uken. En egen koronasending ble oversatt til arabisk, dari og somalisk, som er de største språkene blant nyankomne flyktninger. 

For å være en «venn» ble blant annet det daglige programmet Hjemmelaget produsert av NRK Supers programledere fra hjemmekontor. Programlederne filmet selv enkle videoer hjemmefra for å holde barna med selskap og inspirere til lek, bevegelse og kreativitet. Blant annet hadde Fantorangen sin egen instruksjonsvideo om å vaske hendene, viste at barn kunne bli ringevenner når de ikke kunne leke sammen, og hvordan barn kunne møte besteforeldre og venner via videochat.  

NRK tok et særlig ansvar for barns rett til å
ytre seg og få informasjon under koronapandemien. 

oransje strek 2 smalere.png

Barn gutt.pngNorskspråklige programmer for unge 

NRK har jevnlige programmer for unge og gjør systematiske innsiktsundersøkelser for å lage innhold som svarer på de unges behov. NRK P3 og NRK mP3 er rettet mot tenåringer og unge voksne. 

Unormal tok opp temaer om kropp og følelser for kjernemålgruppen jenter 13–15 år. 

 

Tv-serien 16 skildret hverdagen for flerkulturelle gutter fra Oslo øst. NRK har som ambisjon å bidra til stolthet over egen identitet og nyansere bildet av et stigmatisert ungdomsmiljø. 

oransje strek 2 smalere.png

Kritisk medieforstaelse.pngSamisk språk, identitet og kultur 

NRK har daglige samiskspråklige programmer for den samiske befolkningen og bidrar gjennom programtilbudet til å styrke samisk språk, identitet og kultur. NRK oppfylte også kravene til jevnlige program for både barn og unge på samisk i 2020. 

I 2020 lanserte NRK Sápmi sin første valgbare serie med URBI – bare gjør det!
som ligger tilgjengelig i NRK TV.

URBI er del av NRKs samiske kultur- og ungsatsing og følger fire unge samers drømmer om en artistkarriere gjennom ett år. Serien berører også konsekvensene av pandemien for kulturlivet generelt. Serien URBI – bare gjør det! ble tildelt Norsk Journalistlag Nords pressepris for 2020. 

oransje strek 2 smalere.png

Kamera.pngNorsk språk, identitet og kultur 

NRK har en omfattende egenproduksjon på radio, tv, nett og mobil, som samlet omfatter en stor variasjon av tema og sjangre. Den brede lokale forankringen i distriktsdekningen og tilbudet til ulike minoritetsgrupper bidrar til å speile ulike sider av norsk virkelighet og et mangfold av identiteter i det norske samfunnet. 

NRK oppfyller kravet om å ha et tilbud til både brede og smale grupper i befolkningen og tilbud som appellerer til ulike aldersgrupper.  

Information icon 100x100 .pngNRK viser og formidler kunnskap om mangfoldet i det norske samfunnet både gjennom flerkulturell kompetanse og programmer. NRK har også sendt programmer for nasjonale språklige minoriteter i 2020, men omfanget er begrenset. Særlig gjelder dette programmer for rom og romani. Medietilsynet mener NRK må styrke tilbudet til nasjonale minoriteter dersom dette skal fungere som et virkemiddel for representasjon og synliggjøring for disse gruppene.   

NRK oppfyller kravet om å formidle innhold fra Norden og bidrar til kunnskap om nordiske samfunnsforhold, nordisk kultur og språk. 

Samarbeidet mellom de nordiske allmennkringkasterne i Nordvisjonen generer ifølge NRK årlig over 4000 programmer. 

NRK har gjennom overføringer fra gudstjenester og religiøse høytider, faste programposter, dokumentarer og serier, samlet sett formidlet og belyst et bredt spekter av religiøse perspektiver og livssyn. NRK har et tyngdepunkt i kristne tradisjoner i tilbudet, og en forsterket satsing på å formidle fra islamske høytider. Medietilsynet vurderer at NRK i 2020 oppfyller kravet om å speile den religiøse arven i Norge og et mangfold av livssyn og religioner i det norske samfunnet. 

oransje strek 2 smalere.png

Media.pngNorsk kultur, kunst, musikk, drama og film 

NRK gjør rede for at kulturoppdraget blir løst gjennom å publisere programmer i en rekke ulike formater og på mange plattformer. NRK P2 har spesialprogram som dekker sjangere som kunstmusikk, jazz, litteratur, språk, verdensmusikk og folkemusikk. Ifølge NRK tilpasses innholdstilbudet til endringene i måten publikum konsumerer innhold på, også på kulturfeltet. 

Kulturjournalistikken formidles i Nyhetsmorgen, og kulturdebatt er en naturlig del av Dagsnytt 18. NRK publiserer ukentlig en dybdesak fra kulturfeltet på nrk.no. 

Medietilsynet vurderer at NRK i 2020 hadde et variert og bredt kulturtilbud som rettet seg mot ulike publikumsgrupper. Kulturdekningen omfatter både norsk og internasjonalt kulturliv, og den norske kulturen gis noe ulikt rom og ulik profilering i de ulike kanalene. Målgruppeinnretningen i hovedkanalene på radio- og tv-plattformen bidrar sammen med nisje-/spesialkanalene på radio til å ivareta kravet om variasjon i publikumshenvendelse, også ulike aldersgrupper.  

Kulturjournalistikken formidles i Nyhetsmorgen, og kulturdebatt er en naturlig del av Dagsnytt 18. NRK publiserer ukentlig en dybdesak fra kulturfeltet på nrk.no. 

NRK viser at kulturtemaer som ofte har et smalere publikumspotensial, også er en del av tilbudet. Spesialkanalene på radio, slik som NRK Jazz, NRK Klassisk, NRK Folkemusikk, NRK P13 og NRK Urørt, bidrar til dette. 

Underholdnings- og humorprogram på ulike plattformer bidrar også til variasjon og bredde i NRKs kulturformidling, blant annet gjennom dekning av populærkulturelle temaer. 

Redegjørelsen viser at det er en bredde i NRKs kulturformidling, og at ulike kunstnere og kunstuttrykk fra både uavhengige og offentlige institusjoner er representert i formidlingen.   

Medietilsynet vurderer at NRK i 2020 oppfyller kravet om å tilby kulturstoff til både smale og brede grupper, inkludert egne kulturprogrammer. NRK oppfyller i 2020 også kravet om å ha et løpende oppdatert tilbud innenfor kunst, kultur og underholdning på internett.  

NRK har en stor norskspråklig innholdsproduksjon som blir formidlet på radio, tv og nett, og oppfyller i 2020 etter Medietilsynets vurdering kravet om at tilbudet i hovedsak skal bestå av norskspråklig innhold. 

NRK bidrar til å fremme nye talenter og lokale artister. NRK oppfylte i 2020 kravet om at minst 40 prosent av musikken i NRK P1, NRK P2 og NRK P3 skal være norsk. Godt over 50 prosent av musikken i NRK P1 og NRK P3 var norsk i 2020.

I 2020 hadde KORK 48 konserter og gjorde 192 produksjoner. NRK oppfyller kravet om å holde et fast orkester som dekker et bredt repertoar, fra underholdningsmusikk til symfonisk musikk.  

NRK har en bred formidling av norsk drama som er både produsert internt og eksternt i det norske produksjonsmiljøet.

Særlig dramatilbudet til unge er basert på innsiktsarbeid som gir unike innblikk i miljøer som ofte ikke er representert på egne premisser i mediebildet.  

NRK oppfyller det nye kravet om å legge ut minst 40 prosent av det frie programbudsjettet for tv til eksterne produsenter i rullerende treårsperioder fra og med 2018 til og med 2020. 

oransje strek 2 smalere.png

DATASPILL.pngEn bred sportsdekning 

NRK hadde i 2020 sportssendinger som dekker både bredden i norsk idrettsliv og store idrettsbegivenheter, selv om omfanget av slike arrangement var redusert på grunn av koronapandemien.

NRK dekket funksjonshemmedes idrettsutøvelse internasjonalt som nyhetssaker og hadde saker om økonomisk forskjellsbehandling av parautøvere.

oransje strek 2 smalere.png

Voksen 2.pngTilgjengelighet og beredskap  

NRK arbeider systematisk og godt med universell utforming av innholdstilbudet og har et bredt tilbud til syns- og hørselshemmede. 

NRK oppfyller kravene om å være til stede og utvikle tjenester på alle viktige medieplattformer for å nå bredest mulig ut med sitt samlede programtilbud. 

NRK oppfyller kravet om at allmennkringkastingstilbudet skal være gratis tilgjengelig for hele befolkningen på minst én distribusjonsplattform.

Videre vurderer Medietilsynet at NRK gjennom NRK TV og NRK Radio oppfyller kravet om å gjøre flest mulig av radio- og tv-programmene tilgjengelig, både for samtidig distribusjon og for individuell avspilling. Hele den egenproduserte sendeflaten fra de sju siste dagene og mest mulig av sendeflaten ellers er gjort tilgjengelig som arkivtjeneste. 

NRK oppfyller kravene til å formidle kulturarven, digitalisere arkivet og gjøre arkivet og informasjonen om arkivmaterialet tilgjengelig for befolkningen.

Medietilsynet vurderer også at NRK i samsvar med Stortingets forutsetninger og presiseringen i vedtektene, bare krever å få dekket kostnadene til å gjøre arkivmaterialet tilgjengelig for videre bruk av andre. Videre vurderer Medietilsynet at NRK i tilbudet sitt tar sikte på å så langt som mulig bruke åpne standarder, forutsatt at økonomiske eller kvalitative hensyn ikke taler imot dette. 

NRK tok hånd om det særskilte beredskapsansvaret i 2020 og har også redegjort for hvordan det er lagt til rette for at myndighetene kan nå ut til befolkningen med informasjon over kringkastingsnettet ved nasjonale kriser og katastrofer. 

VR.pngRedaksjonelt uavhengig og reklamefri  

I 2020 ble 97,4 prosent av NRKs virksomhet finansiert over statsbudsjettet. Denne inntekten finansierer dermed størstedelen av allmennkringkastingstilbud. 

NRK oppfyller kravene til at allmennkringkastingstilbudet skal være reklamefritt, og at NRK skal utvise særlig varsomhet med å tilby innhold som utsetter publikum for kommersielt press – særlig i programmer rettet mot barn og unge. 

NRK jobber målrettet for å holde en høy presseetisk standard i det redaksjonelle arbeidet og for å tilstrebe saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet i den journalistiske dekningen av saker. 

NRK har en begrenset mulighet til å hente sponsorinntekter, og i 2020 var NRKs samlede sponsorinntekter 11,8 millioner kroner – en markant reduksjon fra 29,3 millioner kroner i 2019.  

NRKs sponsorinntekter kommer i sin helhet fra sponsorater på tv og er hovedsak knyttet til sportsarrangement. Nedgangen i inntekter fra sponsing i 2020 kan i stor grad tilskrives en nedgang i antall sportsarrangement som følge av koronapandemien. 

Alle bilder: NRK 

oransje strek 2 smalere.png

Fullversjon av NRKs allmennkringkastingsrapport

Les fullversjonen av allmennkringkastingsrapporten for NRK 2020 her. Her finner du også tidligere allmennkringkastingsrapporter.