1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt

Medietilsynet gjennomfører ulike undersøkelser og analyser for å belyse hverdagen for både mediebrukere og mediebransje.
Medietilsynet utfører også utredninger i forbindelse med mediepolitiske prosesser, som for eksempel endring i lovverk.

Alle Medietilsynets rapporter finner du fritt tilgjengelig her.

Barn og medier

Annethvert år gir Medietilsynet ut Norges største innsiktsrapporter om barn og unges bruke og opplevelser med medier. Over 3500 barn og over 2000 foreldre deltar i undersøkelsene der tema blant annet er: Sosiale medier, dataspill, nakenbilder, nyhetsinteresse og mye mer.

Kritisk medieforståing

Medietilsynet gjennomfører annakvart år ei undersøking om kritisk medieforståing i befolkninga. Område som blir kartlagde er blant anna falske nyheiter, kommersielt innhald i medium, personvern, tillit til media, og kjeldeforståing.

Mediemangfold

I disse rapportene kan du blant annet lese om hvor mange og hva slags medier vi har i Norge, hvor de har redaksjonene sine - hva slags mediebruksvaner vi nordmenn har, og hvilket innhold vi har tilgang til.

Kringkasting

Dei norske allmennkringkastarane har forpliktingar og krav dei skal levere på. Dette kjem fram i dei årlege allmennkringkastingsrapportane, der NRK og dei kommersielle avtalane blir gjennomgått. I tillegg gjennomfører Medietilsynet ulike utgreiingar på kringkastingsområdet.

Medieøkonomi

Medietilsynet rapporterer årleg om lønnsemdsutviklinga og driftsøkonomien i norske nyheits- og aktualitetsmedium. Rapportane viser kor store økonomiske ressursar medieverksemdene har for å produsere det redaksjonelle innhaldet som samla sett utgjer det norske mediemangfaldet.

Mediepolitikk

Medietilsynet utfører ulike utgreiingsoppdrag for Kulturdepartemenet på fagområda Medietilsynet dekker. Dette omfattar utgreiingar om mediestøtte, kringkasting eller vern av barn og unge.

Tillit til media

Stolar vi på det vi ser og høyrer i media? Og kva medium stoler nordmenn mest på? Dei redaktørstyrte media har ei samfunnsrolle å fylle: dei skal informere oss om det som skjer rundt oss, og dei skal vere ei plattform for offentleg diskurs. Medietilsynet gjennomfører jamleg undersøkingar i befolkninga om tillit til media. Desse kan du lese her.

Webrapporter

Noen av våre rapporter og undersøkelser finner du også i webrapport-format: kortere nettversjon-utgaver av større rapporter. Innsikt og opplysning i et med komprimert format. Her finner du utvalgte rapporter fra både barn og medier, medieøkonomi og allmennkringkasting.