1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Rapporter
  4. Webrapporter

Webrapporter

Allmennkringkastingsrapport for TV 2 2020

TV 2 har en avtale med staten om å levere kommersiell allmennkringkasting på tv. TV 2 får kompensert nettokostnadene for å levere allmennkringkastingsoppdraget og kan få inntil 135 millioner per år. Avtalen varer til 31. desember 2023.

Veiledning skole.pngTilsynsresultater 2020 

oransje strek 2 smalere.png

Medietilsynet vurderer at TV 2 oppfylte de aller fleste kravene innenfor selve allmennkringkastingsoppdraget i 2020:

TV 2 har hatt daglige nyhetssendinger fra den sentrale nyhetsredaksjonen i Bergen. 

TV 2 har vist norskspråklig barne-tv hver helg, og jevnlig vist programmer for unge.  

TV 2 har formidlet ny norsk film og tv-drama i 2020, og investerte 64,5 millioner kroner i slike produksjoner.  

TV 2 har benyttet både nynorsk og bokmål i sine sendinger i 2020.   

TV 2 oppfylte også de aller fleste «minimumskravene» i allmennkringkastingsavtalen. Dette er krav TV 2 ikke får dekket nettokostnadene for å levere, men som likevel må oppfylles i følge avtalen med staten.

TV 2 har hatt et programtilbud basert på prinsippene for allmennkringkasting, og har oppfylt de aller fleste kravene til bredde i tema og sjangere i 2020. 

Information icon 100x100 .pngTV 2 oppfylte ikke kravet om å sende sportsprogrammer i minst 32 av årets uker, og manglet sportsprogrammer i seks uker for å oppfylle dette kravet. TV 2 viser til at koronapandemien førte til at mange sportsarrangementer som var planlagt vår og sommer 2020 ble utsatt. Medietilsynet har forståelse for at pandemien medførte slike konsekvenser og kommer ikke til å forfølge dette bruddet.

Koronapandemien gjorde det også vanskelig for TV 2 å oppfylle alle krav om tilstedeværelse i Bergen i 2020. Medietilsynet vurderer at dette er forhold som ligger utenfor TV 2s kontroll, og kommer derfor verken til å avkorte kompensasjonen eller gi TV 2 sanksjoner for disse bruddene.

oransje strek 2 smalere.png

Nettavis.pngTV 2 i koronaåret 2020 

Koronapandemien gjorde at 2020 ble et spesielt og utfordrende år, også for TV 2. Men oppslutningen både for allmennkringkasterne og andre redaktørstyrte medier har vært stor under pandemien, og TV 2 opplevde økt interesse både for nyheter og underholdning.

TV 2 arbeider målrettet med å opprettholde posisjonen som en alternativ stemme i det offentlige ordskiftet og speile en hverdag folk flest kan kjenne seg igjen i. 

oransje strek 2 smalere.png

Papiravis.pngNyheter og undersøkende journalistikk  

TV 2 sendte daglige egenproduserte nyhetssendinger fra den sentrale nyhetsredaksjonen i Bergen i 2020. TV 2 har styrket seg på undersøkende journalistikk og digital historiefortelling. 

I 2020 har TV 2 Nyhetene og TV 2 Sporten satt dagsorden med viktige nyhetssaker, både i den løpende nyhetsdekningen og i graveprosjekter som har resultert i egne programmer utenfor de ordinære nyhetsprogrammene.

Gjennom fem episoder av det undersøkende dokumentarprogrammet Norge bak fasaden, ønsket TV 2 både å sette kritisk søkelys på underdekkede temaer og å opplyse og skape debatt.

Sakene i 2020 handlet blant annet om hvordan PST vurderer utenlandsk etterretning i trusselbildet, samfunnsansvaret for mennesker med alvorlige diagnoser, og om hvorfor det er så vanskelig å snakke om abort.  

Samlede kostnader på nyhetsområdet var 380 millioner kroner i 2020. Med i overkant av 318 millioner kroner til nyhetssendingene på hovedkanalen oppfyller TV 2 kravet om minimum 250 millioner kroner årlig til disse sendingene. 

TV 2 har forpliktet seg til å ha minst 100 årsverk knyttet til nyhetssendingene på hovedkanalen og hadde 170,5 redaksjonelle årsverk i 2020. 

oransje strek 2 smalere.png

Barn gutt.pngNorskspråklige programmer for barn 

TV 2 sendte 87 timer og 6 minutter barne-tv i 2020 for til sammen 13,5 millioner kroner. De norskproduserte programmene utgjør 85 prosent av den totale budsjettrammen for dette segmentet, en stor økning fra tidligere år.  

Norskspråklige programmer for unge 

TV 2 har sendt 24 timer med programmer i kategorien unge i 2020 og har publisert tv-program for unge stort sett ukentlig – og i elleve av tolv måneder.   

Generasjon Z er rettet mot gutter og jenter i alderen 13 til 19 år og følger seks ungdommer gjennom hverdagen. 

Ekte består av seks korte dokumentarserier med tema som angår ungdom i denne aldersgruppen, og tar opp for eksempel kroppspress, ensomhet og falsk lykke på sosiale medier. TV 2 jobbet tett med ungdommer gjennom fokusgrupper.  

Det kommer frem av årsregnskapet til TV 2 at kostnaden for norskspråklige programmer for unge var 5,4 millioner kroner i 2020.  

oransje strek 2 smalere.png

Media.pngNorsk film og tv-drama 

TV 2 har forpliktet seg til at norskspråklig og norskprodusert drama skal være godt representert på hovedkanalen. I 2020 investerte TV 2 64,5 millioner kroner og oppfylte kravet til årlig gjennomsnitt på 50 millioner med god margin. 

Med norsk film og tv-drama menes originalskrevne manus på norsk eller samisk. I tillegg eller alternativt skal hovedtemaet være knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.

I 2020 har TV 2 sendt følgende innenfor kategorien norsk film og tv-drama: 

  • Heksejakt 
  • Farfar 
  • Hjerteslag 
  • Mordene i Kongo 
  • Torden 
  • Solan og Ludvig – Månelyst i Flåklypa 

oransje strek 2 smalere.png

Kamera.pngDistribusjon av allmennkringkastingsinnholdet 

TV 2s hovedkanal er tilgjengelig som en del av grunntilbudet hos alle tv-distributører i det norske markedet.  

TV 2 oppfyller dermed kravet om å være tilgjengelig i distribusjonsnett som kan bli tatt imot av minst 95 prosent av alle husstandene i Norge. 

TV 2 oppfyller også kravet om å gjøre allmennkringkastingsinnholdet tilgjengelig i TV 2 Sumo, og at denne tjenesten skal være åpent distribuert over internett. 

oransje strek 2 smalere.png

Kritisk medieforstaelse.pngTilstedeværelse i Bergen 

TV 2 har forpliktet seg til at hovedredaksjonen og den sentrale nyhetsredaksjonen skal ligge i Bergen. 

I allmennkringkasteravtalen er det stilt en rekke ulike krav knyttet til å sikre
TV 2s
 redaksjonelle tilstedeværelse og virksomhet i Bergen.

Information icon 100x100 .pngI 2020 medførte koronapandemien at deler av samfunnet var nedstengt i perioder, og reiserestriksjoner og hjemmekontor for medarbeidere var blant tiltakene for å redusere smittespredning. TV 2 fulgte også myndighetenes smittetiltak og måtte tilpasse seg den nye situasjonen journalistisk, teknisk og praktisk. Dette har ført til at TV 2 ikke har klart å oppfylle deler av kravene knyttet til tilstedeværelse i Bergen i 2020.  

Medietilsynet legger til grunn at koronapandemien og de strenge tiltakene for å redusere smittespredning er forhold som ligger utenfor TV 2s kontroll.

Avtalen mellom staten og TV 2 har en force majeure-bestemmelse som sier at en part ikke holdes ansvarlig for unnlatelse av å oppfylle sine forpliktelser dersom det godtgjøres at unnlatelsen skyldes hindring utenfor partenes kontroll. 

Medietilsynet vurderer at koronapandemien utløser denne bestemmelsen, og kommer derfor ikke til å forfølge bruddene på lokaliseringskravet.  

TV 2 oppfylte kravet om å ta majoriteten av både større og mindre beslutninger knyttet til programsammensetningen ved hovedredaksjonen i Bergen. Majoriteten av TV 2 hovedkanalens redaksjonelt ansatte hadde sitt arbeidssted i hovedredaksjonen i Bergen.

TV 2 oppfylte ikke kravet om å ta majoriteten av både større og mindre beslutninger knyttet til nyhetene ved den sentrale nyhetsredaksjonen i Bergen. Majoriteten av de redaksjonelt ansatte som er engasjert i nyhetssendingene, hadde sitt arbeidssted ved den sentralen nyhetsredaksjonen i Bergen.

TV 2 oppfylte ikke kravet om at nyhetsredaktøren skal ha sitt arbeidssted ved den sentrale nyhetsredaksjonen i Bergen for allmennkringkastingsoppdraget.

oransje strek 2 smalere.png

Mobil.pngInnhold for brede og smale grupper 

I avtalen med staten har TV 2 påtatt seg å videreføre allmennkringkasterprofilen som er godt etablert, og å oppfylle visse innholdskrav som TV 2 ikke får dekket nettokostnadene for. 

Prinsippene for allmennkringkasting handler om at hele befolkningen er målgruppen, og at TV 2 har et ansvar for å tilby et mangfoldig og meningsfullt innholdstilbud som treffer et bredt publikum. Samtidig skal allmennkringkastingen ivareta smalere publikumsgrupper og temaområder. Programstatistikken for 2020 viser at TV 2 tilbyr stoffområder som ofte blir regnet som smalere innholdstilbud, men enkelte av disse har relativt lite omfang. TV 2 har videreført sin etablerte programprofil med et tilsvarende bredt og variert programtilbud som tidligere. 

TV 2 har som mål å være en samlende arena i det norske samfunnet, og TV 2 ser det som sin rolle å formidle flere perspektiver på hvorfor en sak har betydning for samfunnet og seerne.

I 2020 sendte TV 2 dokumentarserien Petter i fengsel, som gir et innblikk i hverdagslivet i Halden fengsel og hvordan livet blir for de innsatte etter endt soning.

Dokumentaren Da pandemien traff Norge dokumenterte livet i et nabolag på Tøyen i Oslo og viste hvordan nedstengingen påvirket ulike mennesker.  

Det direktesendte programmet Åsted Norge handler om uløste kriminalsaker der politiet står fast. Gjennom programmet bidrar TV 2 til større forståelse og innsikt i kompleksiteten i ulike kriminalsaker og hvordan politi og påtalemyndigheter jobber.

oransje strek 2 smalere.png

Dialog.pngNorsk språk og bruk av nynorsk 

58 prosent av programtilbudet på TV 2 hovedkanalen var norskspråklig i 2020. TV 2 hadde en rekke nynorsktalende nyhetsankere, programledere og journalister i 2020 og oppfylte kravet om å benytte begge de offisielle målformene.  

oransje strek 2 smalere.png

VR.pngTematisk og sjangermessig bredde 

TV 2 oppfylte kravet om sjangerbredde i 2020. Kravet om tematisk bredde ble delvis oppfylt: 

TV 2 sendte programmer innenfor temakategoriene samfunn/informasjon, natur og vitenskap, dokumentar, underholdning og sport.  

For fire av de fem temakategoriene vurderer Medietilsynet at TV 2 oppfyller alle kravene om hyppighet og omfang. Dette gjelder samfunns-/informasjonsprogram, natur og vitenskap, underholdning og dokumentarprogrammer.   

Når det gjelder kategorien sport, oppfyller ikke TV 2 kravet om å sende sportsprogram i minst 32 av årets uker.

TV 2 har kun sendt sportsprogrammer i 26 av årets uker, men minuttkravet på 30 minutter er oppfylt med god margin de ukene slike programmer ble sendt.

 

Medietilsynet legger stor vekt på at smittetiltak og restriksjoner knyttet til koronapandemien i 2020 har påvirket mulighetene for å gjennomføre sportsarrangement og andre organiserte idrettsaktiviteter, og at dette har fått konsekvenser for TV 2s programlegging.

Medietilsynet vurderer dette som forhold som utvilsomt ligger utenfor TV 2s kontroll, og vil derfor ikke reise tilsynssak for bruddet på kravet om å sende sportsprogrammer i minst 32 av årets 52 uker.  

 

oransje strek 2 smalere.png

Størrelsen på kompensasjonen for 2020 

Medietilsynet vurderer at TV 2 har etterlevd retningslinjene for regnskapsmessig skille i 2020. TV 2s revisor har utført sitt oppdrag i samsvar med de avtalte kontrollhandlingene, og ingen av kontrollhandlingene har avdekket avvik.

Regnskapsresultatet tilsier dermed at TV 2 skal få kompensasjon på 68,8 millioner kroner for 2020 for å ha levert allmennkringkastingsoppdraget. Siden full kompensasjon på 135 millioner kroner allerede er utbetalt for 2020, blir overskytende kompensasjon enten tilbakebetalt eller avkortet. 

oransje strek 2 smalere.png

Fullversjon av
Allmennkringkastingsrapport for TV 2 2020

Les fullversjonen av allmennkringkastingsrapporten for TV 2 og NRK 2020 her. Her finner du også tidligere allmennkringkastingsrapporter.