1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Radio

Slik starter og drifter du radio i Norge

Søknadsprosess og tildeling av FM-konsesjoner

Metode for tildeling

Medietilsynet og Nkom foretar en samordnet tildeling av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner. Søknader som kommer inn samme dag regnes som samtidig innkommet. I slike tilfeller vil tildelingen bli avgjort ved loddtrekning, jf. kringkastingsforskriften §7-4 andre ledd. Dersom søknad om frekvenstillatelse og søknad om anleggskonsesjon til samme sendernett kommer inn til tilsynene på ulike dager, legges datoen for mottak av den første søknaden til grunn.

Ledig sendetid

Radioer som fikk forlenget konsesjon fra 1. januar 2017 frem til 31. desember 2021 har krav på å få videreført den sendetiden som var innrapportert til Medietilsynet pr. 1. januar 2017. Dersom all sendetid var innrapportert på dette tidspunktet, er det ikke ledig sendetid og Medietilsynet vil ikke kunne sette inn flere radioer på nettet. Dette prinsippet gjelder selv om det kun er én radio på nettet. Prinsippet fremgår av konsesjonsvilkårene, og har som formål å sikre stabile driftsforutsetninger for lokalradio i forlengelsesperioden på FM og derigjennom bidra til å sikre et lokalt mediemangfold.

Radioer som har søkt og fått konsesjon for allmennradio eller nisjeradio etter 1. januar 2017, må være forberedt på å dele sendetiden med en eller flere andre radioer jf. kringkastingsforskriften §§ 7-2 og 7-9. Sendetiden anses ikke fordelt dersom det kun er én radio på nettet, selv om all sendetid er innrapportert til Medietilsynet. Ved å legge til rette for nye lokalradioer, ønsker Medietilsynet å bidra til vekst i det lokale mediemangfoldet der regelverket åpner for det. Dersom to eller flere radioer har fordelt all sendetid mellom seg, og rapportert dette til Medietilsynet, vil det derimot ikke være ledig sendetid på nettet.

Særlig om delte nett

På sendernett som kan deles mellom allmennradio og nisjeradio, og hvor en nisjeradio fra før har fått senderanleggskonsesjon, kan det ikke gis konsesjon til en allmennradio. Grunnen er at det følger med en rettighet til 12 timers sammenhengende sendetid for allmennradiokonsesjoner. Denne rettigheten forutsetter imidlertid at radioen drifter senderanlegget. Der hvor allmennradioen ikke kan gis senderanleggskonsesjon fordi en nisjeradio allerede har denne, bortfaller denne forutsetningen. Da vil det i stedet kunne være et alternativ å søke om konsesjon til nisjeradio på det aktuelle sendernettet, såfremt det er ledig sendetid. 

Medietilsynet forlenger lokalradiokonsesjoner på FM i løpet av høsten 2021  

Har du én eller flere konsesjoner til lokalradio på FM og ønsker å fortsette etter 2021, trenger du ikke å foreta deg noe.   

Medietilsynet vil i løpet av høsten forlenge FM-konsesjonen din slik at den varer ut 2026. Hvis du har frekvenstillatelse vil Nkom gi ny tillatelse etter ekomlovens regler når Medietilsynet har gitt konsesjon. 

Dersom du vet at du ikke skal ha forlengelse etter 31. desember 2021, så  

Lokalradiokonsesjoner og frekvenstillatelser på FM utløper 31. desember 2021. Stortinget har bestemt lokalradioer kan fortsette på FM fram til 31.desember 2026. 

Forslag om enkelte endringer i rammebetingelser for lokalradio på FM etter 2021 er for tiden på høring med frist 17. juni 2021. Alle som har synspunkter oppfordres om å benytte anledningen til å gi innspill. 

Før du søker

Avklar om du vil drive 24/7-radio, allmennradio eller nisjeradio (se beskrivelser under). Det er ikke lenger anledning til å søke om 24/7-radio eller allmennradio i et slukkeområde etter datoen for FM-slukking.

Forsikre deg om at det ikke er et lokalradiotilbud i det området du vil starte radio, eller at det er ledig sendetid på sendernettet du du ønsker å sende på.

Du trenger både konsesjon fra Medietilsynet og frekvenstillatelse fra Nkom, derfor må du fylle ut to ulike søknadsskjemaer. Søknadsskjema til Nkom finner du her. Lokalradiokonsesjoner på FM varer ut 2021.

24/7-radio

24/7-radioer disponerer all sendertid på ett sendernett. 24/7-radioer har ingen krav til programinnhold.

Allmennradio

Allmennradioer deler senderanlegg med én eller flere nisjeradioer, men vil alltid være den eneste allmennradioen. Når det er flere radioer på ett senderanlegg, skal radioene fordele sendetiden seg i mellom. En allmennradio har rett til minst 12 timer sammenhengende sendetid på hverdager. Allmennradioer har ingen krav til programinnhold.

Nisjeradio

Nisjeradioer deler senderanlegg med flere lokalradioer, enten med en allmennradio eller med én eller flere nisjeradioer. Nisjeradioer har ingen forhåndsdefinerte rettigheter om sendetid. Sendetiden fordeles ved forhandlinger med de øvrige lokalradioene på senderanlegget. Nisjeradioer har ingen krav til lokalt programinnhold.

Nisjeradioer som befinner seg i et slukkeområde kan kun hente 135 000 kroner i reklame- og sponseinntekter, alternativt 40 prosent av radioens samlede inntekter i det aktuelle driftsåret. De samme nisjeradioene har forbud mot å samsende eller videresende innhold fra andre aktører.