1. Startsiden
 2. Skjemaer

Kringkasting og bestillingstjenester er regulert gjennom lov og forskrift om kringkasting og audiovisuelle medietjenester. Dette kan også omfatte en del aktiviteter på sosiale medier, som for eksempel direktesendinger på YouTube og Facebook Live. 

Her finner du skjemaer med veiledning for rapportering og registrering for deg som driver kringkasting i Norge.

info Årsmelding for lokalkringkastere
Kringkasting
Lever årsmelding
x
Skjema for årsmelding for lokalkringkastere og tilhørende informasjon.

Årsmeldingene skal gi mediebransjen og styresmaktene nødvendig informasjon om tilstanden i bransjen. For anleggskonsesjonærer på DAB er det et vilkår i konsesjonsvedtaket med plikt til å levere en rapport til Medietilsynet om virksomheten fra forrige år.

Hvem må levere årsmelding? arrow

Du skal levere årsmelding om du:

 • Har en konsesjon for FM lokalradio eller lokal-tv. 
 • Har anleggskonsesjon på DAB-radio. 

Hvis du har flere konsesjoner må du levere separat årsmelding for hver konsesjon inkludert separate nøkkeltall for økonomien.

Har du spørsmål utover veiledningen under, ta kontakt på 

Leveringsfrister arrow

Årsmelding leveres én gang per år – med informasjon om det foregående året. Leveringsfrist i 2021 er 15. april for FM lokalradio og lokal-tv, og 7. mai for anleggskonsesjonærer på DAB.

Veiledning og regelverk arrow
 1. Klikk på: «Årsmelding»
 1. Øvst på sida blir det vist «Alle» - det vil si årsmeldingar for 2019 og for 2020 som du har sendt inn eller årsmeldingar som du jobbar
 1. Klikk på «Ny» øvst på høgre side - eit nytt skjema opnar seg.
 1. Klikk på «Årsmelding FM» og trykk 'neste'.
 1. Begynn med å Oppgi konsesjonsnummer, her velger du konsesjon som du skal levere årsmelding for. For å søke opp konsesjonar som du er kontaktperson for, gjer følgjande:

Klikk i feltet Søk i Saker (finst til høgre i skjema).

Skriv inn det firesiffra konsesjonsnummeret og trykk enter. Då blir berre den eine konsesjonen vist. Alternativt: skriv 00 (to nullar) og deretter vel «00» i Saker. Då skal det visast ein liste med tittel Saker. På denne lista blir alle konsesjonar du er kontaktperson for viste. For å opprette årsmelding for den einskilde konsesjonen klikkar du på saksnummer som blir vist til venstre for konsesjonsnummer.

Fyll ut konsesjonærnamnet, organisasjonsnummeret til konsesjonæren og alle felta vidare i skjemaet. Det finst hjelpetekstar ved nokre av felta. Desse blir synlege ved å halde musépeikaren over «i»-ein ved feltet. 

Fyll ut konsesjonærnamnet, organisasjonsnummeret til konsesjonæren og alle felta vidare i skjemaet. Det finst hjelpetekstar ved nokre av felta. Desse blir synlege ved å halde musépeikaren over «i»-ein ved feltet. 

Etter at du har fylt ut alle obligatoriske felt i skjema (dvs. felt merka med *) kan du «mellomlagre» ved å velje Nei i feltet for Innsending av årsmelding og trykkje deretter for «Lagre» nedst i årsmeldinga. Då har du høve til å redigere seinare. Informasjonen du har fylt inn blir verande den same til neste gong du loggar på. 

Når du er har fylt ut alle felt og er klar til å sende inn årsmeldinga, vel du Ja i feltet for Innsending av årsmelding og trykkjer deretter for «Lagre» nedst i årsmeldinga. Årsmeldinga blir no sendt inn og du vil få ei kvittering på e-post.

Om du har fleire FM-konsesjonar eller konsesjonar for lokal-tv, må du fylle ut ei årsmelding for kvar konsesjon, inkludert separate nøkkeltal for økonomien i kvar konsesjon i 2020.

Lover og regelverk:

Kringkastere er omfattet av Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Lever årsmelding
info Registrere ny kringkastingstjeneste
Kringkasting
Registrer kringkastingstjeneste
x
For å drive kringkasting etablert i Norge må du registrere deg hos Medietilsynet. Dette gjelder sendinger (tv og radio) via satellitt, internett eller kabel.

For å drive kringkasting etablert i Norge må du registrere deg hos Medietilsynet, via Min side. Dette gjelder sendinger (tv og radio) via satellitt, internett eller kabel. 

Hvem må registrere seg? arrow

Kringkasting er definert slik: utsending av tale, musikk, bilder og liknende via elektroniske kommunikasjonsnett, ment eller egnet til å ses eller høres direkte og samtidig av allmennheten. 

Hvis din tjeneste faller inn under definisjonen over må du registrere deg hos Medietilsynet. 

Veiledning og regelverk arrow

Veiledning til skjema på Min side:

Veiledning til skjemaet nedenfor:

 • I feltet «Operatør/nettside» oppgir kabel- og satellitt-kringkastere kun navn på teknisk operatør for kabel- eller satellitt-kringkastingen. Dersom du er nett-kringkaster skal du kun angi nettsiden hvor sendingene er tilgjengelige.
 • I feltet «Dekningsområde» angis hva som er det hovedsakelige dekningsområdet for sendingene. Feltet fylles kun ut dersom du skal kringkaste via satellitt eller kabel.
 • I feltet «Gyldig fra dato» oppgir du oppstartsdatoen for kringkastingssendingen.
 • Eiere: Det er tilstrekkelig å kun føre opp selskapets fem største eiere.
 • Eventuelle tilleggsopplysninger kan føres opp i merknadsfeltet.

Lover og regelverk:

Kringkastere er omfattet av Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Registrer kringkastingstjeneste
info Søke DAB-konsesjon
Kringkasting
Søke DAB-konsesjon
x
For å sende radio på DAB trengs en innholdskonsesjon. Dette gjelder for både riksdekkende radio og lokalradio.

For å få innholdskonsesjon må du ta kontakt med anleggskonsesjonæren der du vil sende for å inngå en leieavtale. Inne i søknadsskjemaet vil du måtte gjennomføre en bekreftelse på at du har inngått en slik leieavtale. 

Disse må ha innholdskonsesjon på DAB: arrow

Radioer som skal sende på DAB i Lokalradioblokka, Riksblokk II og Riksblokka må ha en innholdskonsesjon. Det er Medietilsynet som kan innvilge denne. 

Veiledning og regelverk arrow
Søke DAB-konsesjon
info Rapportere på europeisk programandel
Kringkasting
Rapporter
x
Om du driver kringkasting eller audiovisuelle bestilingstjenester i Norge må du rapportere inn europeisk programandel hvert fjerde år.

Kringkastingsforskriften sier at alle tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester har en plikt til å føre statistikk som viser andelen av europeiske verk i deres programkataloger. Dette skal tilbydere gjøre hvert fjerde år - og neste rapportering er i 2023.

Hva skal rapporteres? arrow

For kringkastere av fjernsyn

Kringkasteren skal sørge for at minst 50 prosent av sendetiden i fjernsyn som ikke består av nyheter, sport, underholdningsprogram med konkurransepregede innslag, reklame eller tekstfjernsyn avsettes til sending av europeiske verk.

Audiovisuelle bestillingstjenester

Tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester skal, når det er praktisk mulig med egnede midler, fremme produksjonen av og tilgangen til europeiske verk.

Tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester plikter å føre statistikk som viser andelen av europeiske verk i deres programkataloger. Statistikken skal sammen med en redegjørelse for hvordan tilbyderen har forsøkt å fremme produksjonen av og tilgangen til europeiske verk, sendes Medietilsynet innen 1. april 2015 og deretter 1. april hvert fjerde år.

Definisjon av "europeiske verk"

Med europeiske verk forstås verk som har sin opprinnelse i stater som har tiltrådt EØS-avtalen eller i stater som har tiltrådt Europarådets konvensjon om fjernsyn over landegrensene. Verkene må være produsert ved medvirkning av opphavsmenn og medarbeidere bosatt i ett eller flere av de nevnte stater.

Rapporteringsfrist arrow

Statistikken skal sammen med en redegjørelse for hvordan tilbyderen har forsøkt å fremme produksjonen av og tilgangen til europeiske verk, sendes Medietilsynet innen 1. april 2015 og deretter 1. april hvert fjerde år. Neste rapportering er i 2023.

Veiledning og regelverk arrow

Veiledning for neste rapporteringsperiode kommer nærmere fristen.

linktype Forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester
Rapporter