1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Radio

Slik starter og drifter du radio i Norge

Starte og drive radio på FM

Bilde viser ein antikvarisk radio. Foto Kine Jensen/Medietilsynet

Slik søker du frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for radiodrift på FM. Her finner du plikter og opplysninger du trenger.

Metode for tildeling av FM-konsesjoner

Ledig sendetid

Om søknad og plikter for FM-konsesjoner

Overføring av innholds- og anleggskonsesjon

Særlige krav til lokalradioer på FM i slukkeområdene

 

PNG_email icon_60x60.png Spørsmål om temaa du finn på denne sida kan rettast til kringkasting@medietilsynet.no 

oransje strek 2 smalere.png

I 2017 gikk all riksradio over til digitale sendinger på DAB+, og det er kun lokalradio som kan sende på FM-nettet. Medietilsynet har forlenget lokalradiokonsesjonene på FM slik at de gjelder fram til 31. desember 2026.

Fra 1. januar 2022 er inndelingen i ulike lokalradiotyper (24/7, allmennradio, nisjeradio) opphevet slik at det nå bare er én kategori: analog lokalradio. Samtidig er det også foretatt endringer i enkelte vilkår. Dette kan du lese mer om under.

Som hovedregel vil nye konsesjoner på FM kunne bli tildelt i områder som står uten et lokalradiotilbud der det er ledig sendetid, eller hvor det står ledige sendernett som er avsatt til analog lokalradio.

Information icon 100x100 .png MERK! I slukkeområder (områder i og rundt Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) er det ikke tillatt å tildele nye konsesjoner i denne perioden.

Under Oversikt over konsesjonærer og ledige sendernett for radio finnes en oversikt over ledige sendernett på lokalradio på FM i Norge. Medietilsynet behandler denne oversikten som en kunngjøring av ledige konsesjoner, og vil direktetildele konsesjoner til søkere etter "først til mølla"-prinsippet.

Metode for tildeling av FM-konsesjoner

Medietilsynet og Nkom foretar en samordnet tildeling av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner. Søknader som kommer inn samme dag regnes som samtidig innkommet. I slike tilfeller vil tildelingen bli avgjort ved loddtrekning, jf. kringkastingsforskriften § 7-4 andre ledd. Dersom søknad om frekvenstillatelse og søknad om anleggskonsesjon til samme sendernett kommer inn til tilsynene på ulike dager, legges datoen for mottak av den første søknaden til grunn.

Ledig sendetid

Radioer som fikk forlenget konsesjon fra 1. januar 2022 frem til 31. desember 2026 har krav på å få videreført den sendetiden som var innrapportert til Medietilsynet pr. 1. januar 2022. Dersom all sendetid var innrapportert på dette tidspunktet er det ikke ledig sendetid, og Medietilsynet vil ikke kunne sette inn flere radioer på nettet. Dette prinsippet gjelder selv om det kun er én radio på nettet. Prinsippet fremgår av konsesjonsvilkårene, og har som formål å sikre stabile driftsforutsetninger for lokalradio på FM i perioden og slik bidra til lokalt mediemangfold.

Radioer som får konsesjon etter 1. januar 2022, må være forberedt på å dele sendetiden med en eller flere andre radioer. Sendetiden anses ikke fordelt dersom det kun er én radio på nettet, selv om all sendetid er innrapportert til Medietilsynet. Ved å legge til rette for nye lokalradioer, ønsker Medietilsynet å bidra til vekst i det lokale mediemangfoldet der regelverket åpner for det. Dersom to eller flere radioer har fordelt all sendetid mellom seg, og rapportert dette til Medietilsynet, vil det derimot ikke være ledig sendetid på nettet.

Her finner du alle skjemaer tilknyttet FM-konsesjoner:

Søknad og plikter

Før du søker

Forsikre deg om at det ikke er et lokalradiotilbud i det området du vil starte radio, eller at det er ledig sendetid på sendernettet du du ønsker å sende på.

Du trenger både konsesjon fra Medietilsynet og frekvenstillatelse fra Nkom, derfor må du fylle ut to ulike søknadsskjemaer. 

Søknadsskjema til Nkom finner du her. 
Lokalradiokonsesjoner på FM varer ut 2026.

Plikter for drift av FM-lokalradio

Du skal alltid opplyse lytterne om hvem som sender og hvem som er ansvarlig redaktør ved sendingens begynnelse og slutt. Dersom du sender døgnet rundt, skal du opplyse om dette minimum to ganger per døgn.

Du skal sende melding til Medietilsynet om oppstart av sendinger når du tar konsesjonen i bruk. Du må starte sendinger innen seks måneder etter at du har fått konsesjon. Hvis du ikke har tatt i bruk konsesjonen innen seks måneder, mister du den.

Senderanleggskonsesjonærer plikter å opprettholde kontinuerlig drift av senderanlegget med unntak for mindre utfall som skyldes teknisk svikt.

Du har ansvar for å oppdatere Medietilsynet om alle endringer som for eksempel ny adresse, ny redaktør, endringer i styret, endring av stasjonsnavn og liknende. Dette gjør du enklest via Min side.

Hvis flere radioer deler sendernett, må radioene komme til enighet om fordeling av sendetiden. Medietilsynet behandler ikke tvister om sendetidsfordeling. Når sendetiden er fordelt, eller det er gjort endringer i fordelingen, skal dette rapporteres inn til Medietilsynet snarest mulig.

Når du deler senderanlegg med flere andre lokalradioer, skal dere inngå skriftlig avtale om bruken av anlegget og om vederlag for bruken. Dette er en privatrettslig avtale mellom dere som aktører. Den trenger ikke å oversendes til Medietilsynet.

Du skal innen 1. april hvert år sende årsmelding til Medietilsynet om lokalradiovirksomheten i foregående år.

Du skal oppbevare opptak av alle program i minst to måneder. Hvis Medietilsynet ber om opptak av programmer, er du pliktig å utlevere disse.

Overføring av innholds- og anleggskonsesjon

Overføring av konsesjon til lokalradio må godkjennes av Medietilsynet. Dette gjelder både for overføring av innholds- og anleggskonsesjon.

Overføring av aksjer eller eierandeler som gir kontroll over selskapet, likestilles med konsesjonsoverføring og må også godkjennes av Medietilsynet.

Information icon 100x100 .png MERK! I slukkeområder (områder i og rundt Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) er det ikke tillatt å overføre konsesjoner eller andeler som gir kontroll over selskapet i denne perioden.

 

Krav til søknad om overføring av innholds- og anleggskonsesjon

Navn, kontaktinformasjon og organisasjonsnummer for begge selskap.

Dokumentasjon for at det er inngått en bindende avtale mellom partene om overføringen (f.eks. kopi av intensjonsavtale). Av dokumentasjonen må det også fremgå en bekreftelse fra det overtakende selskap på at dette påtar seg forpliktelsene som følger av konsesjonen.

Ved overføring av aksjer eller eierandeler må det opplyses om ny aksjesammensetning og eiere. Det må videre opplyses om overføringen innebærer endring av konsesjonærselskapets navn eller organisasjonsnummer.

Særlige krav til lokalradioer på FM i slukkeområdene

Lokalradioer som befinner seg i et slukkeområde (konsesjonsområdene 02-03, 02-04, 02-05, 03-01, 03-02, 06-05, 11-03, 11-04, 12-05, 12-08 og 15-03) har følgende særskilte konsesjonsvilkår:

Reklame

  • Det kan sendes reklame i inntil fire minutter per sendedøgn. Egenreklame er ikke omfattet av disse begrensningene. Med egenreklame menes innslag som har til hensikt å fremme radioens egen virksomhet.
  • Det er unntak fra reklamegrensen for betalte budskap plassert i reklameblokk fra offentlige myndigheter med viktig informasjon til befolkningen.
  • Det er ikke tillatt å ha programsponsorer eller å benytte produktplassering. Sponsede premier under en betydelig verdi kan likevel presenteres i tilknytning til bingo og konkurranser.
  • Brudd på dette konsesjonsvilkåret anses normalt som grovt og kan medføre at konsesjonen inndras jf. kringkastingsloven § 10-5.
  • Med offentlig myndighet menes ikke offentlig eide foretak. Det siktes til sentral- og ytre statsforvaltning, samt fylkes- og kommunalforvaltning.
  • Med viktig informasjon menes informasjon om pandemi og andre beredskapsrelaterte forhold, valg og opplysning om militære øvelser, samt holdningskampanjer knyttet til rus, helse, trafikksikkerhet, etc.

Bruk av konsesjonen og programsamarbeid

  • Konsesjonæren må selv benytte konsesjonen. Det innebærer at sendingene må bestå av innhold som viser at konsesjonæren har selvstendig redaksjonell virksomhet og en egen profil.
  • Det er ikke tillatt med programsamarbeid eller samproduksjoner. Medietilsynet kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra dette forbudet dersom det kan dokumenteres at det dreier seg om gjensidig samarbeid om programutveksling. Det presiseres at det fortsatt vil være tillatt å benytte programmer laget av eksterne produsenter.

Vilkåret om at det som utgangspunkt ikke er tillatt med programsamarbeid eller samproduksjoner i slukkeområder er ment å sikre at konsesjonæren selv benytter konsesjonen. Vilkåret er satt for å forhindre at sendetiden i realiteten blir disponert av andre, slik at sendingene egentlig er en annen radio sitt format.

For at det skal være mulig å forhindre omgåelser, er det nødvendig å ha en viss kontroll med ulike former for samarbeid radioer imellom. Det er likevel mulig å søke dispensasjon fra forbudet mot programsamarbeid og samproduksjoner. For å få dispensasjon må det kunne dokumenteres at det dreier seg om gjensidig samarbeid, altså at begge, eller alle, parter bidrar reelt.

Saker som ikke krever dispensasjon er abonnementer på innholdstjenester, slik som nyhetsbulletiner, trafikkmeldingstjenester o.l. Forbudet gjelder heller ikke innhold laget av eksterne produsenter som ikke selv har lokalradiokonsesjon.

Dersom det er usikkerhet om et konkret samarbeid krever dispensasjon eller omfattes av forbudet, ta direkte kontakt med Medietilsynet for veiledning.

Søke dispensasjon fra forbudet om programsamarbeide og samproduksjon

Søknad sendes via e-post til post@medietilsynet.no

Det må sendes felles søknad fra de samarbeidende selskapene. Søknaden må være signert av de som kan forplikte de samarbeidende selskapene, altså de som har signaturfullmakt/prokura på firmaattesten eller i henhold til firmaets vedtekter.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av programsamarbeidet eller samproduksjonen. Beskrivelsen må vise at det er tale om et gjensidig samarbeid, for eksempel gjennom å vise at partene skal bidra med ressurser i form av medarbeidere, utstyr, lokaler etc., til samarbeidet. Det er ikke tilstrekkelig dersom det eneste bidraget fra en av partene er å stille sin sendetid til disposisjon.