1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Reklame, sponsing og produktplassering

Reklame, sponsing og produktplassering

Reklame for pengespel

Det er berre Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og nokre store landsdekkande lotteri som har løyve til å marknadsføre pengespel i Noreg. All anna reklame for pengespel i Noreg er forbode etter lotterilova, pengespelovan og forskrift om totalisatorspel.

Marknadsføring av pengespel i audiovisuelle medietenester

Det er forbode med marknadsføring på tv og i audiovisuelle bestillingstenester av pengespel som ikkje har løyve i Noreg. Dette gjeld blant anna marknadsføring frå alle utanlandske pengespelselskap. Det er Medietilsynets oppgåve å sette grenser for slik reklame retta mot norske sjåarar for å bidra til å redusere negative konsekvensar av pengespel.

Det er berre Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og andre aktørar med løyve frå Lotteritilsynet til å tilby lotteri og bingo, som har lov å marknadsføre pengespel i Noreg.  All anna reklame for pengespel er forboden etter lotterilova, pengespelova og forskrift om totalisatorspel.

Fleire pengespelselskap som ikkje har løyve i Noreg reklamerer for pengespela sine på tv-kanalar som sender frå andre land, med norske sjåarar som målgruppe. Det gjeld for eksempel FOX, MAX, FEM og Eurosport Norge. Desse kanalane følger reglane i landa der dei sender frå, og som ikkje har tilsvarande forbod mot marknadsføring av pengespel som Noreg har. 

Medietilsynet kan stanse ulovleg pengespelreklame

Medietilsynet har frå 2021 fått rett til å stanse reklame for pengespel i fjernsyn og audiovisuelle bestillingstenester på visse vilkår. Kringkastingslova gir Medietilsynet moglegheit til å pålegge tv-distributørar og netteigarar å hindre tilgangen til slik reklame. 

Eit pålegg kan gå ut på at norske distributørar må iverksete tekniske tiltak som skal hindre eller vanskeleggjere at publikum får tilgang til den ulovlege marknadsføringa, eller at det blir inngått avtalar med dei audiovisuelle medietenestene om at ulovleg pengespelreklame som er forboden etter norsk lov ikkje skal formidlast i distributøren sine nett. 

Medietilsynet kan berre gi pålegg som gjeld marknadsføringa for pengespel, ikkje anna innhald.  

Vedtak skal ikkje verke urimeleg overfor distributøren. I ei slik vurdering blir det lagt vekt på grovleiken til brotet, kor vanskeleg det vil vere for distributøren å etterleve eit pålegg, og kor ressurskrevande bruken av eventuell teknologi vil vere.  

Medietilsynet kan gi tvangsmulkt dersom ikkje pålegget blir møtt innan fristen.  

oransje strek 2 smalere.png

Nyheitssakar om pengespel:

2022:

Høyesterett har avvist anke fra Discovery om ny pengespillreklame-regel

Mindre pengespillreklame på tv

2021:

Medietilsynet støttar forslag om blokkering av pengespel-nettsider

Tv-distributørene har svart på Medietilsynets varsel om stans av pengespillreklame

Tilsyn viser omfattende brudd på pengespillregelverket fra Discovery

Ny pengespellov gjer det straffbart å marknadsføre pengespel mot barn

2020:

Utenlandske pengespillaktører reklamerer mindre på norsk tv

Neste år kan Medietilsynet stanse markedsføring for pengespill uten tillatelse i Norge

Nytt lovforslag lagt fram: Medietilsynet kan stanse reklame for pengespill som ikke er tillatt i Norge