1. Startsiden
 2. Tv, film og radio

Reklame, sponsing og produktplassering

Et grunnleggende prinsipp for alle medier er at det skal være et klart skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold.

Det er ikke tillatt med skjult reklame, verken i kringkasting eller i audiovisuelle bestillingstjenester. Det er heller ikke tillatt med reklame hvor det benyttes metoder til å påvirke underbevisstheten. Pengespillreklame er forbudt om ikke pengespillselskapet har tillatelse i Norge. 

Her finner du lovverk, praksis og veiledning knyttet til reklame, sponsing og produktplassering for tv, radio og bestillingstjenester i Norge.

Reklame, sponsing og produktplassering i Norge

På denne siden finner du mer informasjon om de tre ulike formene for reklame, med eksempler og lenker til regelverket.

Reklame, sponsing og produktplassering reguleres gjennom følgende regelverk:

 

Reklameavbrudd på tv skal skilles klart fra ordinære programmer med særskilt lyd- og bildesignal. På radio skal reklameavbrudd varsles med særskilt lydsignal.
Seeren eller lytteren skal gjøres oppmerksom
på når sendingen går fra programvirksomhet til reklame.

Regler for reklameavbrudd på tv og radio

Reklame på tv skal hovedsakelig plasseres i blokker mellom programmene. Et unntak fra dette er i forbindelse med direktesendinger fra idrettsbegivenheter, der enkeltinnslag med reklame kan sendes utenom den ordinære reklameblokka.

Reklameavbrudd skal klart skilles fra ordinære programmer med særskilt lyd- og bildesignal. I radio skal reklameavbrudd skilles fra programvirksomheten med et særskilt lydsignal. Reklameinnslagene skal ikke utgjøre mer enn tolv minutter (20 prosent) reklame per klokketime.

Kringkastere kan langt på vei selv velge når et program skal avbrytes med reklame. Unntakene er filmer og nyhetsprogram hvor det ikke er anledning til å ha reklameinnslag hyppigere enn 30 minutter. Det er ikke tillatt å bryte av barneprogram og gudstjenester med reklame.

Forskrift om kringkasting § 3-2

Reklame på delt skjerm

Reklame på delt skjerm innebærer at skjermen deles når reklameinnslaget kommer, slik at reklame og programinnhold vises samtidig. Dette er kun tillatt i direktesendte begivenheter som foregår uten opphold, slik som for eksempel sykkelritt og langdistanseøvelser på ski, men ikke i forbindelse med håndballkamper og andre øvelser med opphold/pauser.

Egenreklame på delt skjerm er tillatt i alle programkategorier, med unntak av barneprogram og gudstjenester.

Reklamedelen av skjermen skal merkes tydelig og holdes klart adskilt fra øvrig innhold på skjermen, slik at det ikke er tvil om hva som er reklame og hva som er den ordinære sendingen.

Forskrift om kringkasting § 3-7a

Forbud – dette kan du ikke reklamere for

Det kan ikke sendes reklameinnslag som inneholder varemerke eller logo for produkter eller tjenester som det etter norsk regelverk er forbudt å reklamere for.

Dette gjelder blant annet:

Kringkastingsregelverket forbyr også reklameinnslag for:

 • våpen, modeller av våpen eller leketøysutgaver av våpen
 • livssyn eller politiske budskap (gjelder kun fjernsyn)
 • reklame som særlig er rettet mot barn (håndheves av Forbrukertilsynet)

Det er heller ikke tillatt med reklameinnslag der det medvirker medarbeidere som regelmessig fremstår i et tv-selskaps nyhetsprogram, aktualitetsprogram eller værmeldinger.

Reklamefrie høytidsdager

På tv og i radio er ikke tillatt å sende reklameinnslag på følgende dager:

 • Langfredag
 • 1. påskedag
 • 1. pinsedag
 • 1. juledag

Reklame og annonsering på Youtube

Reklame, annonsering og sponsing i Youtube-videoer må merkes. Medietilsynet, sammen med Forbrukertilsynet, har laget veiledere på hvordan du gjør dette:

Slik merker du kommersielt innhold i Youtube-videoer

Guide for Youtubers and Video Bloggers about Labelling of Advertisements

Quickguide: Guide for Youtubers and Video Bloggers about Labelling of Advertisements

Produktplassering er en form for markedsføring som innebærer at en vare, tjeneste eller et varemerke inngår i, eller vises til, i et program mot betaling eller annen godtgjøring.

Programkategorier som tillater produktplassering 

Det er tillatt med produktplassering på tv, radio og i audiovisuelle bestillingstjenester i disse programkategoriene:

 • filmer
 • fiksjonsbaserte serier
 • sportsprogrammer
 • lette underholdningsprogrammer

Det er ikke tillatt med produktplassering i programmer som er særskilt rettet mot barn. Det er heller ikke tillatt med produktplassering i programmer som er produsert eller bestilt av NRK eller tilknyttede foretak.

Kringkastingsloven § 3-6 og 3-7

Produktplassering må merkes

Av hensyn til seeren skal alle programmer med produktplassering merkes.

Seerne skal bli gjort oppmerksom på at programmet inneholder produktplassering, både ved programmets begynnelse og slutt samt når programmet fortsetter etter et reklameavbrudd. Last gjerne ned og bruk merker fra Medietilsynet:

P-Plassering-med-tekst.jpg 

Zip-fil liten | Zip-fil stor | Zip-fil plakat

Kravet om merking gjelder bare programmer som er produsert eller bestilt av tjenestetilbyderen eller tilknyttede selskaper.

Veileder: Slik produktplasserer du i norsk film, tv og radio

Sponsing er direkte eller indirekte tilskudd til produksjon eller sending av program. Alle kommersielle kringkastere og tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester har anledning til å motta sponsormidler. NRK kan også motta sponsorbidrag til visse programtyper.

Sponsorbidrag kan mottas av alle

Alle kommersielle kringkastere og tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester har anledning til å motta sponsormidler. NRK kan også motta sponsorbidrag til visse programtyper.

Sponsor skal ikke ha innvirkning på programmets innhold og presentasjonsform. Sponsede program skal heller ikke oppmuntre til kjøp eller leie av sponsors eller tredje parts produkt eller tjenester.

Kringkastingsloven § 3-4

Forskrift om kringkasting § 3-10 til og med 3-15

Særlig om NRK

NRK kan bare motta tilskudd fra sponsorer til:

Produksjon og sending fra idrettsarrangementer (men ikke andre sportsprogram som ikke er rene sendinger fra idrettsarrangement).

Produksjon av andre arrangementer hvor programmet skal sendes til flere land eller er av samfunnsmessig interesse eller kulturell betydning og produksjonen helt eller delvis skjer i NRKs regi.

Produksjon av undervisningsprogram.

Veileder om sponsing

Medietilsynet har utarbeidet en veileder om sponsing der vi gir nærmere informasjon om hvordan regelverket for sponsing skal forstås. I veilederen får du blant annet informasjon om:

 • utforming av sponseplakater
 • hvilke program som kan sponses
 • når sponsor kan identifiseres 
 • hva regnes som sponsing

Veileder: Sponsing i norske bildeprogram og bestillingstjenester

Det er bare Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og noen store landsdekkende lotterier som har tillatelse til å markedsføre pengespill i Norge. All annen reklame for pengespill i Norge er forbudt etter lotterilovenpengespilloven og forskrift om totalisatorspill.

Markedsføring av pengespill i audiovisuelle medietjenester

Det er forbudt med markedsføring på tv og i audiovisuelle bestillingstjenester av pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Dette gjelder blant annet markedsføring fra alle utenlandske pengespillselskap. Det er Medietilsynets oppgave å begrense slik reklame rettet mot norske seere for å bidra til å redusere negative konsekvenser av pengespill.

Det er bare Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og andre aktører med tillatelse fra Lotteritilsynet til å tilby lotteri og bingo, som har lov å markedsføre pengespill i Norge.  All annen reklame for pengespill er forbudt etter lotterilovenpengespilloven og forskrift om totalisatorspill.

Flere pengespillselskap som ikke har tillatelse i Norge reklamerer for sine pengespill på tv-kanaler som sender fra andre land, med norske seere som målgruppe. Det gjelder for eksempel TV3, Viasat4, FOX, MAX, FEM og Eurosport Norge. Disse kanalene følger reglene i landene hvor de sender fra, og som ikke har tilsvarende forbud mot markedsføring av pengespill som Norge har. 

Medietilsynet kan stanse ulovlig pengespillreklame

Medietilsynet har fra 2021 fått hjemmel til å stanse reklame for pengespill i fjernsyn og audiovisuelle bestillingstjenester på nærmere angitte vilkårKringkastingsloven gir Medietilsynet mulighet til å pålegge tv-distributører og netteiere  å hindre tilgangen til slik reklame. 

Et pålegg kan gå ut på at norske distributører må iverksette tekniske tiltak som skal hindre eller vanskeliggjøre at publikum får tilgang til den ulovlige markedsføringen, eller at det inngås avtaler med de audiovisuelle medietjenestene om at ulovlig pengespillreklame som er forbudt etter norsk lov ikke skal formidles i distributørens nett. 

Medietilsynet kan kun gi pålegg som gjelder markedsføringen for pengespill, ikke annet innhold.  

Vedtak skal ikke virke uforholdsmessig overfor distributøren. I en slik vurdering legges det vekt på bruddets grovhet, hvor vanskelig det vil være for distributøren å etterleve et pålegg, og hvor ressurskrevende bruken av eventuell teknologi vil være 

Medietilsynet kan ilegge tvangsmulkt hvis ikke pålegget etterkommes innen fristen.