1. Startsiden
  2. Skjemaer

Kulturdepartementets menneskerettspris for journalistar blir tildelt ein journalist som i særleg grad har satt søkelys på aktuelle menneskerettsspørsmål i Noreg. Prisen er på 100 000 kroner, og den blir delt ut annankvart år.

Neste gong prisen blir delt ut er 2022.

info Menneskerettsprisen for journalister
Journalistikk
x
Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister tildeles en journalist som i særlig grad har satt søkelys på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge.

Prisen deles ut annethvert år, og består av en pengegave på 100 000 kroner. Neste gang deles prisen ut er i 2022.

Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister tildeles en journalist som i særlig grad har satt søkelys på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge.

Statutter for Menneskerettsprisen arrow

Formål

Prisens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk om menneskerettighetsspørsmål og å bidra til å avdekke eventuelle brudd på menneskerettighetene.

Kriterier

Prisen tildeles en journalist som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge.
Det journalistiske arbeidet skal ha vært publisert i norske medier. I tvilstilfelle fastsetter juryen kvalifikasjonskriteriene.

Prisen

Prisen består av en pengegave på 100 000 kroner.

Nominasjon og utpeking av prisvinner
Alle kan foreslå kandidater til prisen. Muligheten til å foreslå kandidater, og frist for å sende inn forslag, skal kunngjøres i god tid før prisutdelingen.
Prisvinneren utpekes av en uavhengig jury. Juryen treffer sitt valg av prisvinner på fritt grunnlag og er således ikke bundet av innkomne forslag.
Juryen skal skriftlig begrunne sitt valg av prisvinner.

Jury

Juryen består av tre medlemmer og oppnevnes av Kulturdepartementet. Oppnevningen gjelder for seks år, slik at ett nytt medlem utpekes etter hver pristermin. Juryen velger selv sin leder. Medietilsynet er sekretariat for juryen.
Juryen består av: Kiran Aziz, Laila Susanne Vars og Jens Barland

Utdeling

Prisen deles ut hvert annet år. Juryen bestemmer tid og sted for utdeling. Et medlem av juryen forestår prisutdelingen.

Nominer en journalist arrow

Neste pris deles ut i 2022. Nominasjoner til Menneskerettsprisen sendes til juryens sekretær  innen 4. februar 2022.

Vinneren offentliggjøres i mai 2022.