1. Startsiden
  2. Skjemaer

Medietilsynet fordeler årlig midler til bruksrettet medieforskning med særlig vekt på forskning på tvers av medier, og på tema knyttet til redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold. Midlene blir tildelt over statsbudsjettet, og har de siste årene vært omlag fire millioner kroner.

Støtteordningen har et klart mål om at forskningen skal være praktisk orientert og være til nytte i mediehverdagen. I tillegg er det ett tema som blir prioritert spesielt hvert år – for 2021 er det forskning på dataspill. 

Her finner du søknadsskjema og veiledning. 

info Støtte til medieforskning
Medieforskning
Søk her
x
Tilskuddsordningen gir midler til bruksrettet forskning med særlig vekt på forskning på tvers av media, og på tema som gjelder redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold. Det er et klart mål om at forskningen skal være praktisk orientert og anvendbar i mediehverdagen.

Forskere, journalister og andre med tilknytning til media, kan søke om midler til forsknings- og utviklingsarbeid. Du kan også søke om midler til mastergrad, forprosjekt eller til avsluttendedelprosjekt innenfor doktorgradsprosjekt.    

Det er ønskelig at ordningen stimulerer til et samarbeid mellom praktikere og et akademisk miljø. 

Hva kan du forske på? arrow

Ordninga skal særleg prioritere prosjekt som skildrer vesentlege endringar i mediebruken og forklarar årsakane til og/eller konsekvensene av ei slik utvikling.

Prioriterte områder 

Forskning og utviklingsarbeid relatert til mediemangfold og kritisk medieforståelse er prioriterte områder i 2021. For mer informasjon, se veiledningen 

Øyremerkte midler

I 2021 er 250 000 kroner øyremerkt til forskning på dataspill. Ifølge ein rapport frå Universitetet i Bergen; «Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019», er det større risiko for å utvikle dataspelproblem om du er mann, ung, har låg inntekt og låg utdanning, står utanfor arbeidslivet og er født i eit ikkje-vestlig land. Det er derfor ønskeleg med forsking som ser nærmare på kvardagsleg praksis, motivasjonar og regulering av mediebruk blant unge i alderen 15 til 25 år. Vi oppmodar også til studium som ser på spelevanar og speleproblem blant ikkje-vestlege minoritetar. Formålet med forskingsmidlane er å førebygge spelproblem gjennom auka kunnskap om dataspel. 

Søknadsfrist og tildeling arrow

Neste søknadsfriste er (tentativt) 29. oktober 2021.  Søknad fylles ut via Medietilsynets digitale selvbetjeningstjeneste Min side. All dokumentasjon og rapportering skjer digitalt via Min side. 

Søknaden behandles, og Medietilsynet tar endelig avgjørelse om vedtak etter innstilling fra et eget fagutvalg for ordningen: Fagutvalget for medieforskning.   

Alle som søker, kan vente svar på søknaden innen 31. januar 2022 (tentativt).   Støtten tildeles en gang i året.

Klageadgang

Det er mulig å klage på vedtaket. Før du sender inn en eventuell klage, kan du be om en utvidet begrunnelse for avgjørelsen. Dersom du vil klage, må klagen sendes inn senest tre uker etter at du mottok den utvidete begrunnelsen fra oss.Klagen behandles av Medietilsynet. Opprettholder vi vår avgjørelse, sendes klagen til Medieklagenemnda for endelig avgjørelse.

Veiledning til søknad arrow

Opprett bruker og logg inn på Min side. 

Medietilsynet har utarbeidet en egen veiledning om å søke støtte fra ordningen, se  Veiledning for 2021  

Veiledningen gir nærmere opplysninger om formålene det kan søkes støtte til og krav som stilles til søknaden. Vi oppfordrer alle som skal søke om støtte om å lese veiledningen nøye.  

Søk her