1. Startsiden
  2. Skjemaer

Medietilsynet fordeler årleg midlar til bruksretta medieforsking med særleg vekt på forsking på tvers av medium, og på tema knytte til redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold. Midlane blir gitte over statsbudsjettet, og har dei siste åra vore omlag fire millionar kroner.

Stønadordninga har eit klart mål om at forskinga skal vere praktisk orientert og vere til nytte i mediekvardagen. I tillegg er det eitt tema som blir prioritert spesielt kvart år. 

Støtte til medieforsking

Tilskotsordninga gir midlar til bruksretta forsking med særleg vekt på forsking på tvers av mediet, og på tema som gjeld redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold. Det er eit klart mål om at forskinga skal vere praktisk orientert og nyttig i mediekvardagen.