1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Støtte til medieforskning

Støtteordningen har et klart mål om at forskningen skal være praktisk orientert og skal kunne brukes i mediehverdagen.

Medietilsynet skal fordele midler til medieforskning med særlig vekt på forskning på tvers av mediene, og på temaer som gjelder redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold. 

Mediemangfold er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og de redaktørstyrte journalistiske mediene er særlige viktige for den demokratiske infrastrukturen. Medielandskapet er i rask endring, og det er derfor viktig å følge utviklingen tettMedietilsynet ønsker derfor søknader om midler til forskningsprosjekter som kan bidra til økt innsikt om utviklingstrekk eller forhold ved det norske mediemangfoldet, og som kan supplere Medietilsynets innsikt og undersøkelser. 

Kritisk medieforståelse handler om den kunnskapen og de ferdighetene vi som mediebrukere trenger for å kunne ta gode, informerte valg om medieinnholdet vi konsumerer, lager eller deler. I en stadig mer fragmentert mediehverdag med enorm tilgang på innhold fra mange slags kilder, stilles det store krav til den enkelte mediebruker. Kritisk medieforståelse er avgjørende også for folks evne til å delta i den offentlige samtalen. Medietilsynet gjennomførte i fjor for første gang en stor befolkningsundersøkelse om kritisk medieforståelse, og planlegger nå en ny undersøkelse for neste år. Også på dette feltet ønsker Medietilsynet forskningsprosjekter velkommen. 

250.000 av midlene til medieforskning er øremerket forskning på dataspill gjennom regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer. Studier om spillmekanismer i dataspill som kan ligne på pengespill skal prioriteres, det vil si spill i grenselandet mellom data- og pengespill. Problemstillinger relatert til mekanismer, utbredelse og problemspill er særlig interessant. I tillegg skal studier om spilleproblemer hos barn og unge med ikke-vestlig bakgrunn prioriteres. 

Medietilsynet administrerer støtteordningen ved å motta søknader, kartlegger hvem som kvalifiserer til å motta støtte og vedtar hvem som skal få støtte og hvor mye hver enkelt søker skal få. Fagutvalget for medieforskning (tidligere Rådet for anvendt medieforskning), vurderer søknadene som kommer inn, og utarbeider en innstilling til Medietilsynet.

(Støtteordningen ble tidligere benevnt som RAM – Rådet for anvendt medieforskning.)

oransje strek 2 smalere.png

Tidligere nyhetssaker om støtte til medieforskning

Medietilsynet fordeler over fire millionar kroner til medieforsking 

2020: 

Medietilsynet fordeler vel fire millioner kroner til medieforskning 

Medietilsynet fordeler fire millioner kroner til medieforskning 

2019: 

4,2 millionar til medieforsking i 2019 

1. oktober er frist for å søke midler til medieforskning og mastergradsstipend

2018: 

Ny studie: Mediene kunne gravd mer i Eirik Jensen-saken 

Erik Jensen-saken under lupen – funn presenteres på Nordiske mediedager 3. mai 

No kan du søke restmidlar for bruksretta medieforsking (RAM) 

Søknadsfrist for Medietilsynets midler til medieforskning utsatt til 8. oktober 

2017: 

Betalingsmur positivt for lokalavisene 

Nettavislesarar fryktar personalisering av nyheiter 

Dette skal de forske på i 2017 

Søk om RAM-midlar til medieforsking 

2016: 

Tildelte RAM-middel for 2016 

No kan du søkje midlar til bruksretta medieforsking 2016