1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet

Medietilsynet har fagutval som gir råd i arbeidet med dei ulike mediestøtteordningane.

Klager på vedtaka til Medietilsynet skal sendast inn til uavhengige klagenemnder.

Medlemmene av fagutvala skal være habile. Habilitetsreglene for medlemmer og varamedlemmer kan du lese her.

Tilskottsutvalet

Tilskottsutvalet gir Medietilsynet råd i behandlinga av søknader om produksjonstilskott og andre saker som høyrer inn under forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier.

Fagutvalet for medieforsking

Fagutvalet for medieforsking er eit rådgivande organ for Medietilsynet og vurderer dei innkomne søknadene om stønad til bruksretta medieforsking.

Fagutvalet for tilskott til lokale lyd- og bildemedium

Fagutvalet for tilskott til lokale lyd- og bildemedium behandlar innkomne søknader og gir Medietilsynet råd om kven som skal få tilskott.

Fagutvalet for innovasjon- og utviklingstilskott

Fagutvalet skal vurdere søknadane og gi ei innstilling før Medietilsynet avgjer kva for prosjekt som får tilskott.

Klagenemnda for klager på vedtak om gebyr etter vallova

Klager på vedtaka i Medietilsynet om lovbrotsgebyr kan sendast til ei uavhengig klagenemnd som er oppnemnd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Medieklagenemnda

Medieklagenemnda behandlar klager på Medietilsynets vedtak etter kringkastingslova § 2-14, bildeprogramlova, lov om openheit om eigarskap i media, forskrift om tilskott til lokale lyd- og bildemedium, forskrift om produksjonstilskott til nyheits- og aktualitetsmedium, forskrift om innovasjons- og utviklingstilskott til nyheits- og aktualitetsmedium og forskrift om tilskot til samiske aviser