1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet

Medietilsynet har fagutval som gir råd i arbeidet med de ulike mediestøtteordningene.

Klager på vedtaka til Medietilsynet kan klagast inn for uavhengige klagenemnder.

Tilskottsutvalet

Tilskottsutvalet gir Medietilsynet råd i behandlinga av søknader om produksjonstilskott og andre saker som høyrer inn under forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier.

Fagutvalet for medieforsking

Fagutvalet for medieforsking er eit rådgivande organ for Medietilsynet og vurderer dei innkomne søknadene om stønad til bruksretta medieforsking.

Fagutvalet for tilskott til lokale lyd- og bildemedium

Fagutvalet for tilskott til lokale lyd- og bildemedium behandlar innkomne søknader og gir Medietilsynet råd om kven som skal få tilskott.

Fagutvalet for innovasjon- og utviklingstilskott

Fagutvalet skal vurdere søknadane og gi ei innstilling før Medietilsynet avgjer hvilke prosjekt som får tilskott.

Klagenemnda for klager på vedtak om gebyr etter vallova

Medietilsynet sine vedtak om lovbrotsgebyr kan klagast til ei uavhengig klagenemnd som er oppnemnd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Medieklagenemnda

Medieklagenemnda behandlar klagar over Medietilsynets vedtak etter kringkastingslova § 2-14, bileteprogramlova, lov om openheit om eigarskap i medium, forskrift om tilskott til lokale lyd- og bildemedium, forskrift om produksjonstilskott til nyheits- og aktualitetsmedium, forskrift om innovasjons- og utviklingstilskot til nyheits- og aktualitetsmedium og forskrift om tilskot til samiske aviser