1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet

Medietilsynet har fagutval som gir råd i arbeidet med dei ulike mediestøtteordningane.

Klager på vedtaka til Medietilsynet skal sendast inn til uavhengige klagenemnder.

Medlemmene av fagutvala skal være habile. Habilitetsreglene for medlemmer og varamedlemmer kan du lese her.

Fagutvalet for tilskott til lokale lyd- og bildemedium

13. jun. 2021 Fagutvalet behandlar innkomne søknader og gir Medietilsynet råd om kven som skal få tilskott.

Fagutvalet for medieforsking

15. jun. 2021 Fagutvalet utarbeider ei innstilling til Medietilsynet som tar den endelege avgjerda om avslag og tildelingar. Innstillingsmøtet i fagutvalet blir normalt halde i slutten av november / tidleg desember kvart år. Det endelege vedtaket frå Medietilsynet kjem det påfølgande året.

Fagutvalet for innovasjon- og utviklingstilskott

13. jun. 2021 Fagutvalet skal vurdere søknadane og kome med ei innstilling før Medietilsynet avgjer kva for prosjekt som får tilskott.

Klagenemnda for klager på vedtak om gebyr etter vallova

13. jun. 2021 Vedtaka i Medietilsynet om lovbrotsgebyr kan klagast til ei uavhengig klagenemnd som er oppnemnd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Habilitetsreglar for medlemmer og varamedlemmer i Medietilsynets fagutval

15. sep. 2021 Medlemmer av fagutval som hjelper Medietilsynet i behandlinga av søknader om mediestøtte frå tilskottskordningane som tilsynet forvaltar, skal vere habile. Dette er avgjerande for at både dei som søker om mediestøtte, og allmenta skal ha tillit til at søknadene blir behandla på ein objektiv måte.

Medieklagenemnda

10. jan. 2023 Det er Medieklagenemnda som behandler klager på Medietilsynets vedtak.