1. Startsiden
  2. Tv, film og radio

Allmennkringkasting skal fylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet.

Den skal bidra til å sikre den opplyste samtalen i vårt demokrati gjennom et bredt tilbud av programmer og styrking av mangfold og kultur. Det er NRK og TV 2 som er allmennkringkastere i Norge.

Medietilsynet vurderer årlig hvordan kravene er innfridd. Les mer:

FAKTA

Hva er allmennkringkasting?

Grunnloven § 100 fastsetter de grunnleggende rammene for ytringsfriheten i Norge. Bestemmelsen omfatter det såkalte infrastrukturkravet som gir myndighetene et overordnet ansvar for å sikre reell ytringsfrihet og oppbygningen av et offentlig rom.

Innenfor medieområdet innebærer kravet å legge til rette for etablering og drift av et mangfold av ytringskanaler i offentligheten og et system for å distribuere innholdet frem til befolkningen. Et mangfoldig medietilbud gir befolkningen mulighet til å forme sine meninger basert på ulike kilder til informasjon.

Mediemangfold er en sentral forutsetning for en åpen og opplyst offentlig samtale. Et mangfold  av ulike og uavhengige medier er viktig for ytringsfriheten og for demokratiet. I et demokratiperspektiv er de redaktørstyrte mediene ansett for å ha særlig betydning. Kjernen i samfunnsoppdraget til de redaktørstyrte journalistiske mediene er å opplyse borgerne slik at vi får et godt grunnlag for å forstå det samfunnet vi lever i. Disse mediene har en viktig rolle i samfunnet som en sentral arena for politisk debatt og for meningsdannelsen som det demokratiske samfunnet bygger på. Ved at flere medier rapporterer og kommenterer viktige samfunnsforhold fra ulike synsvinkler, og ved at flere ulike stemmer er representert i den offentlige debatten, styrkes mediemangfoldet. Medieutviklingen har gitt økte ytringsmuligheter og et økt antall av både redigerte og uredigerte informasjonskilder.

I det moderne mediesamfunnet er ikke tilgang til informasjon lenger et problem, men heller tilstrekkelig kunnskap om hvilke kilder som er troverdige, pålitelige og av høy kvalitet. Den journalistiske virksomheten i de redaktørstyrte mediene drives etter profesjonelle etiske prinsipper, inkludert prinsippet om at redaktøren er uavhengig av eierne. Derfor har de redaktørstyrte mediene en særlig viktig funksjon for å støtte opp om den offentlige samtalen som et velfungerende demokrati bygger på og være en motvekt til spredningen av for eksempel falske nyheter, hatefulle ytringer og propaganda.

Allmennkringkasting har som formål å fylle en demokratisk, kulturell og sosial rolle i samfunnet og er et sentralt mediepolitisk virkemiddel både i Norge og i mange europeiske land. Som medlem i Europarådet har Norge en positiv plikt til å sikre mediemangfold. Europarådet er opptatt av at allmennkringkasterne har et særlig ansvar for å gi ulike grupper i samfunnet, også ulike minoritetsgrupper, en mulighet til å få informasjon, ytre seg og utveksle informasjon.

Allmennkringkastingsoppdraget inkluderer at hele befolkningen er målgruppen og at mangfoldet i det norske samfunnet speiles i den redaksjonelle dekningen. Allmennkringkasterne skal styrke norsk kultur, identitet og språk, noe som både gjøres gjennom egenprodusert innhold og ved bruk av eksterne produksjonsmiljøer.

Allmennkringkastere har altså et ansvar for å tilby et mangfoldig og meningsfullt innholdstilbud som treffer et bredt publikum. Samtidig skal allmennkringkastingen ivareta smalere publikumsgrupper og smalere temaområder. Dette bidrar både til at ulike grupper i samfunnet blir representert i mediedekningen og at publikum blir eksponert for innhold de ikke nødvendigvis oppsøker selv. Tendensen til at publikum hovedsakelig blir eksponert for tilsvarende type innhold og perspektiver som de allerede har valgt, blir i dag forsterket av individuelt tilpassede medietjenester og sosiale mediers algoritmestyring. Denne utviklingen gjør at allmennkringkasting er et stadig viktigere mediepolitisk virkemiddel for å sikre et mangfoldig innholdstilbud og at vi møter ulike perspektiver og stemmer i vår mediebruk.