1. Startsiden
  2. Regelverk

Høyringssvar frå Medietilsynet

Her finn du høyringssvar frå Medietilsynet. Høyringssvar er ei tilbakemelding til ein annan offentleg instans om eit saksforslag, slik som endring i lover eller liknande.

2023

2023-10-16 ​​Justis- og beredskapsdepartementet Høring NOU 2023:17: Nå er det alvor – Totalberedskapskommisjonen.

2023-02-10 Kommunal- og distriktsdepartementet Høring NOU 2022:11: Ditt personvern – vårt felles ansvar

2023-01-16 Kultur- og likestillingsdepartementet Høring NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale

2022

2022-12-16 Kultur- og likestillingsdepartementet Høring - gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet

2022-11-16 Kultur- og likestillingsdepartementet Medietilsynets høringsuttalelse til European Media Freedom Act

2022-07-08 Kultur- og likestillingsdepartementet Høring av forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

2022-05-04 Barne- og familiedepartementet Høring om forskrift til markedsføringsloven om merking av retusjert reklame

2022-02-07 Kulturdepartementet Høring om NRK-plakaten

2022-01-21 Justis- og beredskapsdepartementet Høring om PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon

2022-01-03 Finansdepartementet Høring om endringer i utredningsinstruksen

2021

2021-11-02 Kulturdepartementet Høyring om lovregel om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespel som ikkje har løyve i Noreg

2021-10-31 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyring av forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringar i nummerforskrifta

2021-10-12 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag om unntak frå kravet om offentleg utlysing av ledige stillingar i staten 

2021-10-06 Kulturdepartementet Høring av forslag til gjennomføring av Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/882 (European Accessibility Act) (Tilgjengelighetsdirektivet)

2021-09-24 Kulturdepartementet "Barneliv foran, bak og i
skjermen" og notat med forslag til endringer i bildeprogramloven

2021-08-09 Justis- og beredskapsdepartementet Høring om endringer i straffeloven mv.

2021-06-11 Kulturdepartementet Høyring om forslag frå Kulturdepartementet om endringar i kringkastingsforskrifta og i konsesjonsvilkår ved forlenging av lokalradiokonsesjonar på FM

2021-03-18 Justis- og beredskapsdepartementet Høring om veileder til taushetsplikt mv. i forvaltningen

2021-04-16 Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit Høyring for forslag til endring av fribruksforskrifta

2020

2020-09-29 Kulturdepartementet Høyring om ny lov om pengespel

2020-09-24 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyring om NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov 

2020-09-24 Nærings- og fiskeridepartementet Høring om forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte 

2020-09-01 Kulturdepartementet Høring om endringer i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

2020-08-27 Kulturdepartmentet Høring om forslag til endringer i forskrift om tilskudd til samiske aviser

2020-08-27 Kulturdepartementet Høring om forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier mv. 

2020-03-27 Finansdepartementet Høyring om endring av meirverdiavgiftsfritak for aviser

2020-01-20 Barne- og familiedepartementet Høring om forslag til endringer i markedsføringsloven - merking av retusjert reklame

2020-01-17 Kulturdepartementet Høring om forslag til lov om mediestøtte (oppfølging av Meld. St. 17 (2018-2019) Mangfald og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid (mediestøttemeldingen)

2019

2019-12-02 Justis- og beredskapsdepartementet Høring om forslag til ny forvaltningslov i NOU 2019:5

2019-09-09 Kommunal- og moderniseringsdepartmentet Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om
universell utforming av IKT

2019-08-27 Oslo Kommune Høring om utkast til forskrift om tildeling av tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i Oslo

2019-06-18 Kulturdepartementet Høring om forslag til gjennomføring av ny forordning (EU) 2017/2394

2019-06-10 Utdanningsdirektoratet Høring om læreplan i samfunnsfag

2019-06-10 Utdanningsdirekoratet Høring om læreplan i norsk

2019-06-17 Kulturdepartementet Høring om forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

2019-02-15 Skattedirektoratet Høring om merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner

2018

2018-10-01 Justis- og beredskapsdepartementet Høring om nytt straffebud om befatning med bilder som er særlig egnet til å krenke privatlivets fred

2018-09-20 Kulturdepartementet Høring om forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier

2018-09-12 Nærings- og fiskeridepartementet Høringsuttalelse til høring om utkast til forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda

2018-08-18 Kulturdepartementet Høringssvar til forslag om endringer i åndsverkloven – gjennomføring av portabilitetsforordningen i norsk rett

2018-06-08 Finansdepartementet Høyringssvar til høyring om forslag om endringar i reglane om lemping av krav som vert kravde inn av Skatteetaten

2018-06-04 Samferdselsdepartementet Høringsuttalelse - forslag til endringer i postloven

2018-02-23 Kulturdepartementet Høring om forslag til endringer i kringkastingsloven med tilhørende forskrifter

2017

2017-10-16 Justis- og beredskapsdepartementet – Høring om utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

2017-10-11 Kulturdepartementet – Forslag til endringer i kringkastingsforskriften

2017-10-11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet  – EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner

2017-08-25 Kulturdepartementet –  Opphevelse av konsesjonsordning for fremvisning av film (kinokonsesjon)

2016

2016-11-25 Barne- likestillings - og inkluderingsdepartementet – Endringer i markedsføringsloven håndhevingsregler

2016-09-23 Kulturdepartementet – Ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelig dokument og endringer i forskrift til åndsverkloven

2016-09-21 Kulturdepartementet – Utredning av fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK

2016-09-14 Justis- og beredskapsdepartementet v/Forvaltningslovutvalget – Medietilsynets høringsuttalelse til forvaltningslovutvalget

2016-08-31 Kulturdepartementet – Forslag til ny åndsverklov

2016-08-19 Kulturdepartementet – EU-kommisjonens forslag til endringer i AMT-direktivet

2016-07-01 Justis- og beredskapsdepartementet – Forslag til ny domstollov og endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien

2016-06-30 Barne- og likestillingsdepartementet – Forslag til ny EU-forordning om forbrukervernsamarbeid

2016-05-31 Norsk Filminstitutt – Ny forskrift om tilskudd til filmformidling

2016-03-14 Kulturdepartementet – Utkast til endringer i forskrift om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram - visning av videokunst mv.

2016-03-14 Kulturdepartementet – Forslag til endringer i lov og forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

2015

2015-11-18 Kulturdepartementet – Høringsnotat om utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill