1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Rapporter

Norsk medieøkonomi

Medietilsynet rapporterer årleg om lønnsemdsutviklinga og driftsøkonomien i norske nyheits- og aktualitetsmedium. Rapporten viser kor store økonomiske ressursar  medieverksemdene har for å produsere det redaksjonelle innhaldet som samla sett utgjer det norske mediemangfaldet.

Rapportane tar for seg utviklinga både for fjoråret og i eit
femårsperspektiv.